BG-Bài 2.Thế Nào Là Người Có Tánh Thuộc Linh? (Loạt Bài “Bản Tính Thuộc Linh…)

“THẾ NÀO LÀ NGƯỜI CÓ TÁNH THUỘC LINH?” (Loạt Bài “Đời Sống Thuộc Linh Lành Mạnh”) Mục Sư Nguyễn Duy Tân  Kinh Thánh: I Côr. 2:14-16 – “14 Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc … Continue reading →

BG-Bài 1. Phẩm Cách Thuộc Linh… (Loạt Bài Bản Tính Thuộc Linh Lành Mạnh)

BG – Phẩm Cách Thuộc Linh Lành Mạnh (Loạt Bài – “Đời Sống Thuộc Linh Lành Mạnh”)  Mục sư Nguyễn Duy Tân © 2013 KT: I Côr. 2:11-16 – “11 Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, … Continue reading →

Thế Nào Là Sự Thờ Phượng Thật?

Thế nào là sự thờ phượng thật? Tai Christian Doan – TinlanhTre.net Aug.5, 2015 Ngợi khen thờ phượng là một phần tất yếu trong đời sống thuộc linh của mỗi một Cơ Đốc nhân. Thông qua sự thờ phượng, tấm … Continue reading →