Tia Sáng – Nguồn Gốc Của Những Vật Thấy Được

“Nguồn Gốc Của Những Vật Thấy Được” – Mục sư Nguyễn Duy Tân “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời dất.” (Sáng Thế ký 1:1) Chữ “trời đất” trong nguyên văn là “trời và đất”. Chữ “đất” nói đến … Continue reading →