Tia Sáng – “Những Chứng Nhân Để Ta Noi Gương”

Mục sư Nguyễn Duy Tân Hêbơrơ 12:1-3 — “Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, … Continue reading →

Tia Sáng – “Tấm Lòng Rộng Rãi Nhờ Chúa Biến Đổi”

Mục sư Nguyễn Duy Tân Luca 19:8,9 — “Song Xa-chê đứng trước mặt Chúa, thưa rằng: Lạy Chúa, nầy, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, … Continue reading →

Tia Sáng – Nguồn Gốc Của Những Vật Thấy Được

“Nguồn Gốc Của Những Vật Thấy Được” – Mục sư Nguyễn Duy Tân “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời dất.” (Sáng Thế ký 1:1) Chữ “trời đất” trong nguyên văn là “trời và đất”. Chữ “đất” nói đến … Continue reading →