Gia Phả Của Đức Chúa Jêsus

Ma-thi-ơ 1:1-17 chép như sau: 1 Gia phổ Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu Đa-vít và con cháu Áp-ra-ham. 2 Áp-ra-ham sanh Y-sác; Y-sác sanh Gia-cốp; Gia-cốp sanh Giu-đa và anh em người. 3 Giu-đa bởi Tha-ma sanh Pha-rê và … Continue reading →

BG-Niềm Vui Lớn Cho Muôn Dân

Mục sư Nguyễn Duy Tân – TinLanhLibrary.com © 2016 Luca 2:8-11 – “8 Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. 9 Một thiên sứ của Chúa đến gần … Continue reading →