HomeGDĐT GÂY DỰNG ĐỨC TINGDĐT.Bài Viết NgắnGia Phả Của Đức Chúa Jêsus

gia-pha-chua

Ma-thi-ơ 1:1-17 chép như sau:

1 Gia phổ Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu Đa-vít và con cháu Áp-ra-ham.
2 Áp-ra-ham sanh Y-sác; Y-sác sanh Gia-cốp; Gia-cốp sanh Giu-đa và anh em người. 3 Giu-đa bởi Tha-ma sanh Pha-rê và Xa-ra. Pha-rê sanh Ếch-rôm; Ếch-rôm sanh A-ram; 4 A-ram sanh A-mi-na-đáp; A-mi-na-đáp sanh Na-ách-son; Na-ách-son sanh Sanh-môn. 5 Sanh-môn bởi Ra-háp sanh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ sanh Ô-bết. Ô-bết sanh Gie-sê; 6 Gie-sê sanh vua Đa-vít.
Đa-vít bởi vợ của U-ri sanh Sa-lô-môn. 7 Sa-lô-môn sanh Rô-bô-am; Rô-bô-am sanh A-bi-gia; A-bi-gia sanh A-sa; 8 A-sa sanh Giô-sa-phát; Giô-sa-phát sanh Giô-ram; Giô-ram sanh Ô-xia. 9 Ô-xia sanh Giô-tam; Giô-tam sanh A-cha; A-cha sanh Ê-xê-chia. 10 Ê-xê-chia sanh Ma-na-sê; Ma-na-sê sanh A-môn; A-môn sanh Giô-si-a. 11 Giô-si-a đang khi bị đày qua nước Ba-by-lôn sanh Giê-chô-nia và anh em người.
12 Khi đã bị đày qua nước Ba-by-lôn, thì Giê-chô-nia sanh Sa-la-thi-ên; Sa-la-thi-ên sanh Xô-rô-ba-bên; 13 Xô-rô-ba-bên sanh A-bi-út; A-bi-út sanh Ê-li-a-kim; Ê-li-a-kim sanh A-xô. 14 A-xô sanh Sa-đốc; Sa-đốc sanh A-chim; A-chim sanh Ê-li-út; 15 Ê-li-út sanh Ê-lê-a-xa; Ê-lê-a-xa sanh Ma-than; Ma-than sanh Gia-cốp; 16 Gia-cốp sanh Giô-sép là chồng Ma-ri; Ma-ri là người sanh Đức Chúa Jêsus, gọi là Christ.
17 Như vậy, từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít, hết thảy có mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến khi bị đày qua nước Ba-by-lôn, cũng có mười bốn đời; và từ khi bị đày qua nước Ba-by-lôn cho đến Đấng Christ, lại cũng có mười bốn đời.

📚
“Như vậy, từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít, hết thảy có mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến khi bị đày quá nước Ba-by-lôn, cũng có mười bốn đời; và từ khi bị đày qua nước Ba-by-lôn cho đến Đấng Christ, lại cũng có mười bốn đời” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Những con số 14 trong gia phả Chúa Jêsus nói lên những điều gì? Hài Nhi Jêsus bước vào dòng chảy của lịch sử nhân loại để làm gì? Bạn có bằng lòng mời Chúa bước vào cuộc đời bạn để được Ngài thay đổi không?

Trong lịch sử nhân loại, duy nhất chỉ có Chúa Jêsus là người có quyền lựa chọn gia phả cho mình. Dẫu Ngài có quyền lựa chọn nhưng Ngài lại bằng lòng gia nhập vào một gia phả rất đỗi bình thường trong lịch sử nhân loại để làm nên những điều phi thường. Chúng ta hãy cùng quan sát gia phả ấy!

Câu 17 cho biết, có 3 lần 14 đời. 14 là bội số của 7, và 7 tượng trưng cho sự viên mãn. Trong gia phả của Chúa Jêsus, cứ 14 đời là kết thúc viên mãn một giai đoạn, đồng thời bắt đầu một giai đoạn mới. Những con số trong gia phả ấy cho chúng ta biết ít nhất hai điều: Thứ nhất, Đức Chúa Trời không phải đợi chờ cho đến lúc Chúa Jêsus ra đời mới bắt đầu yêu thương hay quan tâm đến nhân loại. Nhưng ngay từ đầu, Ngài đã yêu thương và có chương trình cứu rỗi dành cho nhân loại. Dẫu cho dòng chảy lịch sử của nhân loại rơi vào thuận cảnh hay nghịch cảnh, thì tình yêu và chương trình cứu chuộc của Ngài đối với con người vẫn không hề thay đổi. Thứ hai, Đức Chúa Trời là Đấng kiểm soát suốt dòng lịch sử nhân loại. Cứ mỗi lúc đến đúng đời thứ 14 thì mọi thứ đều xoay chuyển theo sự sắp đặt của Ngài, không có một ngoại lệ nào. Và khi thời điểm đến, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài là Hài Nhi Jêsus bước vào dòng chảy của nhân loại, trở thành một nhân vật lịch sử để làm thay đổi lịch sử nhân loại.

Câu hỏi được đặt ra cho chúng ta ngay lúc này là chúng ta có tin Chúa Jêsus là Đấng có quyền thay đổi cuộc đời của chúng ta ngay cả khi chính chúng ta còn cảm thấy bất lực về một góc khuất tăm tối nào đó trong đời sống mình không? Chúa Jêsus không những bằng lòng gia nhập vào gia phả của loài người, hòa mình vào dòng lịch sử của loài người, mà hơn hết, Ngài còn bằng lòng bước vào mỗi cuộc đời của chúng ta, làm thay đổi cuộc đời của chúng ta, làm nên những điều tuyệt vời mà không thần thánh nào có thể làm giống như Ngài. Trong mùa Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh năm nay, mỗi người hãy cùng nhau suy ngẫm về những góc khuất trong đời sống mà trước giờ mình vẫn hằng khép kín, chưa chịu mở ra để đón Chúa Jêsus bước vào. Ước ao rằng đây sẽ là một Mùa Giáng Sinh để chúng ta kinh nghiệm một lần nữa Chúa bước sâu hơn vào trong cuộc đời chúng ta và thay đổi chúng ta.

Bạn đã thật sự đón Chúa vào lòng chưa? Ngài đã làm gì cho cuộc đời bạn?

Hãy cầu nguyện với Chúa như sau: Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã đến thế gian để cứu con dù con bất toàn, tội lỗi nhưng vì tình yêu vô biên của Chúa mà con được trở nên con của Ngài. Xin Chúa bước vào lòng con, cai trị và biến đổi cuộc đời con trở nên ích lợi cho Ngài.


Comments

Gia Phả Của Đức Chúa Jêsus — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *