Ai Tạo Ra Covid-19?

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2020 TinLanhLibrary.info Cho đến hôm nay, 27 tháng 2, 2020, đã có trên 2,800 người chết vì vi-rút Novel Corona 2019 hay Covid-19, và có tất cả trên 82,000 ca bệnh mà phần … Continue reading →

Làm Thế Nào Để Được Xem Là Người Lãnh Đạo Trong Chúa?

Mục sư Nguyễn Duy Tân THẮC MẮC của bạn NN: Tôi không phải là MS, TĐ, cũng không phải là trưởng lão, chỉ tự nguyện làm công tác chứng đạo và dạy đạo, ưa nhất là học sách Tin Lành … Continue reading →

Giải Đáp Thắc Mắc – Tình Yêu Không Có Sợ Hãi

Mục sư Nguyễn Duy Tân Thắc mắc: Em không hiểu rõ chữ “Tình Yêu Không Có Sợ Hãi” trong 1Giăng 4:18. Lời nầy có ý nghĩa như thế nào? Giải đáp: 1Giăng 4:18 — “Quyết chẳng có điều sợ hãi … Continue reading →

Giải Đáp Thắc Mắc – Tại sao không được ăn huyết

Mục sư Nguyễn Duy Tân T.N. hỏi: “Chúa dạy chúng ta kiêng ăn huyết và thú vật chết ngộp. Vậy con hỏi ta ăn trứng vịt lộn có được không ạ? Các loài cá biển ướp đá không qua mổ … Continue reading →

Giải Đáp Thắc Mắc – Tại sao Ađam và Êva biết mình lõa lồ

Mục sư Nguyễn Duy Tân Thắc mắc của bạn S.N.: Thưa Mục sư, tại sao Ađam và Ê-va cảm thấy mình lõa lồ sau khi ăn trái cấm? Trước đó mắt họ như thế nào mà sau đó họ lại … Continue reading →

GĐTM – Làm Sao Biết Ý Chúa Trong Những Lựa Chọn Hàng Ngày

Mục sư Nguyễn Duy Tân Thắc mắc: Khi con hỏi làm sao biết được ý Chúa, thì ai cũng bảo đọc Lời Chúa! Những gì Chúa dạy và điều răn thì con cũng biết nhiều rồi. Nhưng con cần biết … Continue reading →

Giải Đáp Thắc Mắc – “Tín Hữu Có Thể Đốt Nhang Cho Tổ Tiên?”

Mục sư Nguyễn Duy Tân Thắc mắc của bạn X… hỏi TinLanhLibrary: “Tôi có một câu hỏi đến giờ vẫn chưa tìm được câu trả lời. Tôi cũng đã dâng lên cho CHÚA nhưng đến nay câu trả lời vẫn … Continue reading →

Giải Đáp Thắc Mắc – Đấng Christ Chỉ Là Hình Ảnh Của Đức Chúa Trời?

Mục sư Nguyễn Duy Tân CÂU HỎI: Cụm từ “vốn có hình” trong Philíp 2:6 có đồng nghĩa với “giống như hình” trong Sáng thế ký 1:27 không? Có phải hai câu nầy có ý nói rằng Đấng Christ chỉ … Continue reading →

Giải Đáp Thắc Mắc: Thanh Gươm Thấu Qua Lòng Ma-ri

Mục sư Nguyễn Duy Tân THẮC MẮC CỦA LT: Con có một thắc mắc trong sách Lu-ca 3:35 thưa Mục Sư. Ông Si-mê-ôn nói với bà Mari là: “còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng … Continue reading →