BG-Bài 1. Phẩm Cách Thuộc Linh… (Loạt Bài Bản Tính Thuộc Linh Lành Mạnh)

BG – Phẩm Cách Thuộc Linh Lành Mạnh (Loạt Bài – “Đời Sống Thuộc Linh Lành Mạnh”)  Mục sư Nguyễn Duy Tân © 2013 KT: I Côr. 2:11-16 – “11 Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, … Continue reading →

Thế Nào Là Sự Thờ Phượng Thật?

Thế nào là sự thờ phượng thật? Tai Christian Doan – TinlanhTre.net Aug.5, 2015 Ngợi khen thờ phượng là một phần tất yếu trong đời sống thuộc linh của mỗi một Cơ Đốc nhân. Thông qua sự thờ phượng, tấm … Continue reading →