HomeBG BÀI GIẢNG HAY - SERMONSBG Cho Những Ngày LễBG – “Bí Quyết Được Phước Trong Năm Mới”

Mục sư Nguyễn Duy Tân – (c) 2017

Thi Thiên 115:13 ~ Ngài sẽ ban phước cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va, Hoặc nhỏ hay lớn đều cũng vậy.”

Thi Thiên 128:1-2 ~ “Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Đi trong đường lối Ngài! Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, Được phước, may mắn.”

phuoc

Nhập đề: NĂM MỚI, ai cũng ao ước đời sống mình và gia đình mình được phước hơn năm cũ, làm ăn phát đạt, giàu có, khoẻ mạnh, v.v. Con cái Chúa cũng có những ao ước như thế, nhưng rồi năm nào cũng như năm nấy. Qua đầu năm sau nhiều người cũng không cảm thấy thỏa lòng và tiếp tục cầu xin Chúa ban phước cho mình.

Dĩ nhiên, Chúa là Đấng giàu có và có thẩm quyền để ban phước cho chúng ta. Ngài cũng không tiếc chi những ơn phước thuộc linh hay thuộc thể đã dành cho con cái Ngài. Nhưng chúng ta nên xét lại Lời Chúa để biết rõ Ngài sẵn sàng ban phước cho những ai và với điều kiện nào? Dĩ nhiên Chúa có rất nhiều lời hứa cho chúng ta và những lời đó thường cặp theo những điều kiện.

Hôm nay chúng ta chỉ nghiên cứu một điều kiện hay bí quyết để được ban phước thôi, đó là sự kính sợ Chúa, và chúng ta chỉ liệt kê một số nhỏ những lời hứa nầy.

1. Tại sao chúng ta phải kính sợ Đức Chúa Trời?

Thi Thiên 33:6-9 ~Các từng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, Cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có. Ngài thâu các nước bin lại thành như đống, Và trữ những nước sâu trong chỗ chứa. Khắp thiên hạ khá kính sợ Đức Giê-hô-va; Các dân thế gian hãy kinh khủng Ngài. Vì Ngài phán, thì việc liền có; Ngài biểu, thì vật bèn đứng vững bền.”

Chúng ta phải kính sợ Đức Chúa Trời vì Ngài xứng đáng để chúng ta kính và sợ. Ngài là Đấng quá vĩ đại! Ngài “phán” một tiếng thì “cả cơ bình” tức là cả vũ trụ nầy đã thành hình!

Ngài “biểu” một tiếng thì muôn vật đều vâng phục Ngài. Chúa Jêsus bảo “Hãy yên lặng!” thì sóng to gió lớn vâng lời Ngài (Lu-ca 8:24). Trong Giăng 6:21, ngoài việc Chúa đi bộ trên mặt biển giữa cơn bão tố, Giăng còn ghi thêm một phép lạ khác mà ít ai chú ý đến. Ông kể rằng, vừa khi các môn đồ mời Chúa lên thuyền thì “lập tức thuyền đã cặp vào bến mà họ định đến”. Chúng ta biết, lúc đó thuyền đang ở giữa biển Galilê, cách bờ chừng 2-3 dặm, nhưng lập tức thuyền liền cặp bến! Thật, Chúa là Đấng tể trị trên vạn vật, trên mọi chiều kích, kể cả không gian và thời gian.

Ngài là “Đức Giê-hô-va vạn quân”, Ngài phán một tiếng thì muôn vạn thiên sứ hiện ra để phục vụ Ngài. Chúng ta biết quân đội của Ngài hùng mạnh thế nào không? Chỉ một thiên sứ của Chúa đã có thể giết chết 185,000 quân lính của loài người trong một đêm! (IICác Vua 19:35). Vì vậy, chúng ta đáng phải kính trọng và sợ hãi trước mặt Ngài. Thiên sứ biết Chúa quá rõ nên kính sợ và vâng phục Chúa 100%. Chỉ có loài người nhiều khi quá ngu muội nên dám lấy Danh Chúa mà làm chơi, dám chống lại Chúa, dám thách thức Chúa, và dám cãi lại dù biết được mạng lệnh của Ngài. Là con cái Chúa, chúng ta phải thay đổi thái độ của mình. Muốn được phước chúng ta phải kính sợ Chúa, nhưng

  1. Chúng ta kính sợ Chúa bằng cách nào hay với thái độ nào?

 

Thi Thiên 128:1-2 ~ “Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, ĐI TRONG ĐƯỜNG LỐI NGÀI! Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, Được phước, may mắn.”

 Giăng 14:23 ~ “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, CHÚNG TA đều đến cùng người và ở trong người.”

Muốn có sống đời sống kính sợ Chúa chúng ta phải “đi trong đường lối Ngài”, tức là “vâng giữ lời Ngài”. Rất đơn giản nhưng cũng không đơn giản! Vâng giữ Lời Ngài là lấy Lời Chúa làm phuơng châm, làm mực thước đo lường mỗi lời nói và mỗi hành động của chúng ta. Khi chúng ta VÂNG GIỮ LỜI CHÚA, chúng ta YÊU MẾN CHÚA thật lòng và là môn đồ thật của Ngài. Đó là điều kiện để được cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời Ở TRONG chúng ta! Chữ “CHÚNG TA” trong Giăng 14:23, nói đến cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Làm sao Đức Chúa Jêsus ở cùng chúng ta? – Qua Đức Thánh Linh! Làm sao Đức Chúa Cha ở với chúng ta? – Qua Đức Thánh Linh! Đó là Emmanuên! Đức Chúa Trời ở với chúng ta! Đó là ơn phước vĩ đại nhất. Có Đức Chúa Trời vĩ đại ở với, chúng ta không còn cần ơn phước đến từ thần nào hay nguồn nào khác phải không?

3. Kính sợ Đức Chúa Trời thì được những phước nào? Sau đây chỉ là một bản liệt kê giới hạn những ơn phước mà Chúa dành cho người kính sợ Ngài.

 >> a. Kính sợ Đức Chúa Trời thì được Ngài ban cho sự KHÔN NGOAN và TRI THỨC:

 Châm Ngôn 2:3-5 ~ “… Phải nếu con kêu cầu sự phân biện, Và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng, Nếu con tìm nó như tiền bạc, Và kiếm nó như bửu vật ẩn bí, Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va, Và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời.”

Nhiều học giả cho rằng, sở dĩ người Do-thái là những người thông minh nhất thế giới là vì suốt mấy nghìn năm qua họ được học hỏi Lời Chúa. Chúng ta biết họ chỉ có phần Cựu Ước để đọc mà thôi. Còn Kinh Thánh của chúng ta thì có cả Cựu Ước và Tân Ước! Nếu hàng ngày chúng ta tra tìm chân lý, tức là lời tri thức của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, ham thích Lời Chúa như ham tiền bạc và châu báu, thì chúng ta sẽ hiểu sự kính sợ Chúa là gì và tìm được sự khôn ngoan tri thức quý giá mà Đức Chúa Trời giấu trong Lời Ngài. Lời Chúa không khác gì một hầm mõ, nhưng không phải ai đào cũng tìm được châu báu. Chỉ người nào kính sợ Chúa mới được Đức Thánh Linh hướng dẫn, soi sáng, mở mắt thuộc linh để người đó khám phá được những “bửu vật ẩn bí”, những “điều tri thức” mà Đức Chúa Trời đã giấu kín khắp nơi trong quyển Kinh Thánh lạ lùng mà những người kính sợ Chúa không bao giờ chán đọc! Đức Thánh Linh là vị thầy siêu đẳng đầy khôn ngoan mà trên đời nầy không có ai sánh bằng! Người xin Chúa giúp mình và dám mở miệng ra làm chứng mới có thể kinh nghiệm được “sự phân biện” và “thông sáng” của Ngài. Người từng bị kẻ thù khảo hạch vì Danh Chúa mới biết được sự bình an và những lời khôn ngoan mà Ngài để vào môi miệng họ trong lúc đó.

>> b. Kính sợ Ngài thì được ĐẸP LÒNG CHÚA và được Ngài KẾT BẠN:

 Công Vụ 10:34-35 ~ “Phi-e-rơ bèn mở miệng nói rằng: Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai, nhưng trong các dân, HỄ AI KÍNH SỢ NGÀILÀM SỰ CÔNG BÌNH, thì nấy ĐƯỢC ĐẸP LÒNG CHÚA.
Thi Thiên 25:14 ~ “Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, Tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài.”

Chúng ta kính sợ Chúa thì được đẹp lòng Chúa, tức là được Chúa yêu, giống như Môi se, Đavít là người được Đức Chúa Trời vĩ đại kết bạn và kết ước với họ! Nếu trên đời nầy mà gia đình, con cái, bạn bè và mọi người đều bỏ tôi, tôi vẫn có Chúa là BẠN THÂN. Có một người bạn như Chúa là quá đủ và quá hạnh phúc cho tôi rồi!

>> c. Kính sợ Chúa sẽ có đời sống SUNG TÚC, VINH DỰ VÀ AN TÒAN!

Thi Thiên 34:9 ~ “Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài; Vì kẻ nào kính sợ Ngài CHẲNG THIẾU THỐN gì hết.”

Châm Ngôn 22:4 ~ “Phần thưởng của sự khiêm nhượng và sự kính sợ Đức Giê-hô-va, Ấy là SỰ GIÀU CÓ, sự TÔN TRỌNG, và MẠNG SỐNG.”

Trên phương diện vật chất, những phước nầy là quá đủ, chúng ta còn cần tìm kiếm điều chi khác hơn không?

>> d. Kính sợ Chúa sẽ được THIÊN SỨ gìn giữ bảo an:

 Thi Thiên 34:7 ~ “Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài, Và giải cứu họ.”

Thi Thiên 91:11 ~ “Vì Ngài sẽ ban lịnh cho thiên sứ Ngài, Bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi.”

Đạo binh thiên sứ sẽ đóng trại chung quanh nơi ở của kẻ kính sợ Ngài để gìn giữ họ. Chắc chúng ta đã nghe nhiều câu chuyện thật chứng minh lời hứa nầy của Chúa.

Ví dụ: Một giáo sĩ kia phục vụ Chúa ở Phi Châu. Thỉnh thoảng ông lái xe ra thành phố lớn để mua thức ăn và dụng cụ cần thiết. Kẻ gian biết thói quen của ông là trên đường về ông hay ngừng một nơi nào đó để dựng lều và ngủ đêm. Một đêm kia, trên đường về ông ngừng xe để đóng lều nơi quen thuộc đó thì bọn cướp đến nhưng họ không dám tấn công ông. Mấy tháng sau, có một tên cướp được ông giúp tin Chúa. Sau đó hắn ta tò mò hỏi ông giáo sĩ: “Thưa Giáo sĩ, cách đây vài tháng, tôi cùng với mấy tên cướp khác định cướp đồ của ông nơi mà ông dừng xe để nghỉ. Nhưng chúng tôi rất ngạc nhiên và vẫn còn thắc mắc, tại sao xe của ông nhỏ xíu mà có thể chở được 6 người đàn ông cao lớn và ban đêm họ đứng canh khi ông đi ngủ vậy?” Ông Giáo sĩ lúc đó mới giật mình và tạ ơn Chúa đã sai 6 thiên sứ đến gìn giữ ông trong lúc mạng sống ông bị đe dọa.

>> e. Kính sợ Chúa sẽ được Chúa HƯỚNG DẪN trong mọi đường lối và kế hoạch:

 Thi Thiên 25:12 ~ “Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn.”

Thật vậy, người nào theo Chúa lâu năm và có đời sống tin kính Chúa đều có kinh nghiệm được sự hướng dẫn lạ lùng của Ngài trong những quyết định quan trọng của đời sống mình. Họ học biết rằng, trong con đường của Chúa, “dù người ngu dại” cũng không thể bị lầm đường.

Ví dụ: Trong những năm có nhiều người vượt biên khỏi Việt Nam, ai cũng biết rằng vượt biên bằng thuyền tàu thật là vô cùng nguy hiểm. Họ có thể bị lường gạt lấy mất hết vàng mà không đi đến đâu. Họ có thể bị chìm tàu vì sóng gió, hoặc bị cướp Thái Lan bắt cóc hay giết chết. Nhiều con cái Chúa dù đã sẵn sàng để ra đi nhưng họ vẫn chờ đợi sự chỉ dạy của Ngài để biết lúc nào là đúng thời điểm nên họ đã ra đi và đến nơi cách an toàn. Nhiều người kể lại rằng những chuyến tàu mà họ đã từ chối trước đó đều bị cướp bóc hoặc bị chìm chết hết!

>> f. Kính sợ Chúa sẽ được Chúa luôn dành cho họ sự NHÂN TỪ và THƯƠNG XÓT lớn lao của Ngài:

 Thi Thiên 103:11 ~ “Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, Thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu.”

 Thi Thiên 103:17 ~ “Song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời. Cho những người kính sợ Ngài, Và sự công bình Ngài dành cho chắt chít của họ.”

 Sự nhân từ của Chúa không phải bình thường, nhưng là lòng nhân từ lớn lao vĩ đại cao ngất đến tận trời và còn lại đời đời mãi mãi, chẳng những cho người kính sợ Chúa mà cũng dành cho con cháu, chắt chít của họ!

>> g. Kính sợ Chúa thì gia đình và con cháu họ được HẠNH PHÚC và THỊNH VƯỢNG:

Thi Thiên 128:1-4 ~ “Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Đi trong đường lối Ngài! Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, Được phước, may mắn. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi Sẽ như cây nho thạnh mậu; Con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi Khác nào những chồi ô-li-ve…”  

 Thi Thiên 112:1-2 ~ “Ha-lê-lu-gia! Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Rất ưa thích điều răn Ngài! Con cháu người sẽ cường thạnh trên đất; Dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước.”

 Những phước hạnh mà mấy câu nầy nói đến đã quá rõ ràng phải không quý ông bà anh chị em? Chúng ta hãy tin và sống đời sống kính sợ Ngài. Phải cần thời gian mới thấy rõ lời hứa nầy là thật. Chúng ta nhìn con cháu chắc chít của những người tin Chúa và tin kính Ngài cách đây 100 năm thì sẽ thấy rõ điều đó.

>> h. Kính sợ Chúa thì được SỐNG LÂU và TRƯỜNG THỌ:

Châm Ngôn 14:27 ~ “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va vốn một nguồn sự sống, Đặng khiến người ta tránh khỏi bẫy sự chết.”

Châm Ngôn 10:27 ~ “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va gia thêm ngày tháng.”

 Truyền Đạo 8:13 ~ “Nhưng kẻ ác chẳng sẽ được phước; cũng sẽ không được sống lâu, vì đời nó giống như bóng qua; ấy tại nó không kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời.”

>> i. Kính sợ Chúa thì được Chúa CHE CHỞ và giải cứu khỏi tai họa:

Châm Ngôn 14:26 ~ “Trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va có nơi nương cậy vững chắc; Và con cái Ngài sẽ được một nơi ẩn núp

 Châm Ngôn 19:23 ~ “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống, Làm cho người ta được ở thỏa nguyện, không bị tai họa lâm đến.”

++++++++++++++++++

Kết luận: Như vậy, kính sợ Chúa không phải chỉ đơn giản là tôn trọng Ngài, cũng không phải là sống cách sợ hãi như bị một vị vua tàn ác cai trị.

Kính sợ Chúatôn kính Ngài trong tinh thần hiểu rõ sự vĩ đại của Ba Ngôi ĐỨC CHÚA TRỜI, là ĐẤNG SÁNG TẠO muôn loài vạn vật, trong đó có chúng ta.

Kính sợ Chúa là biết ơn và thờ phượng Đấng có ĐẦY QUYỀN NĂNG, Đấng CẦM GIỮ MẠNG SỐNG CHÚNG TA TRONG TAY Ngài, Đấng có thể GIẢI CỨU, CHE CHỠ, GÌN GIỮ, và BAN cho chúng ta ĐỦ MỌI THỨ PHƯỚC vật chất và thiêng liêng.

Kính sợ ChúaLÀM THEO ĐIỀU CHÚA DẠY trong Thánh Kinh. Đó là TRÁNH XALOẠI BỎ mọi tội lỗi ra khỏi đời sống. Đó là CON ĐƯỜNG để được Chúa THÁNH HÓA và BAN PHƯỚC, như Phao-lô nhắc nhở:

II Cô-rinh-tô 7:1 ~ “Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy LÀM CHO MÌNH SẠCH khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy SỰ KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜIlàm cho trọn việc nên thánh của chúng ta.”

TÓM LẠI, nếu chúng ta chỉ thích sống theo ý riêng và xác thịt, không muốn làm theo những gì Chúa dạy thì đừng phàn nàn oán trách Chúa và khỏi tiếp tục cầu xin Chúa chữa lành, giải cứu khỏi hoạn nạn, hay ban nhiều ơn phước nữa. Nếu muốn được phước trong đời nầy lẫn đời sau, thì phải có đời sống biết KÍNH SỢ CHÚA và LÀM THEO NHỮNG GÌ KINH THÁNH DẠY như lời nhắc nhở cuối cùng của Salômôn cho chúng ta sau đây:

Truyền Đạo 12:13-14 ~ “Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết nầy: Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi.”

 Nguyện xin Chúa trong Năm Mới nầy ban cho quý ông bà anh chị em được thêm đức tin và sức mới để có thể sống theo điều Chúa dạy hầu nhận được tất cả những gì lòng mình ao ước. Amen!
++++++++++++++

 [ ] Nếu quý con cái Chúa muốn được phước trong Năm Mới nầy, hãy cầu nguyện với Chúa theo lời sau đây: “Kính lạy Chúa nhân từ. Con hạ mình xuống trước mặt Ngài nhìn nhận rằng con chỉ là một mảnh bụi trong vũ trụ bao la mà Ngài tạo dựng nên. Thật sự là con không xứng đáng để xin Chúa ban phước cho con. Con chỉ xin Ngài thương xót con và giúp cho con từ nay có đời sống biết KÍNH SỢ CHÚA và SỐNG THEO LỜI CHÚA DẠY. Xin cho con biết ham mến Lời Chúa, loại bỏ tội lỗi ra khỏi đời sống, biết thờ phượng Chúa và siêng năng trong công việc Nhà Ngài. Xin cho con biết nghĩ đến những linh hồn đang hư mất và có đời sống luôn tìm kiếm sự vinh hiển cho Danh Ngài. Con thành thật và hết lòng cầu xin bấy nhiêu lời. Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen!”

[ ] Nếu quý thân hữu muốn được Chúa ban phước trong Năm Mới nầy, hãy can đảm quyết định đến với Chúa, tin nhận Ngài để đời sống được phước hạnh trong đời nầy lẫn đời sau. Hãy mở lòng ra nói với Chúa những lời cầu xin đơn sơ như sau: “Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên con. Từ lâu con không biết Chúa và không thờ kính Ngài, xin Ngài tha thứ cho con và từ nay xin Chúa chấp nhận con làm con của Ngài. Xin Ngài tha thứ tội lỗi của con vì Chúa Cứu Thế Jêsus đã chết thay cho con trên thập tự giá. Giờ nầy con mở lòng ra mời Chúa ngự vào lòng để làm Chúa và Chủ đời con. Xin Ngài giúp cho hiểu biết Chúa nhiều hơn, sống theo Lời Chúa dạy và trung tín theo Chúa cho đến trọn đời con. Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen!”


Comments

BG – “Bí Quyết Được Phước Trong Năm Mới” — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *