BG – “Bí Quyết Được Phước Trong Năm Mới”

Mục sư Nguyễn Duy Tân – (c) 2017 Thi Thiên 115:13 ~ “Ngài sẽ ban phước cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va, Hoặc nhỏ hay lớn đều cũng vậy.” Thi Thiên 128:1-2 ~ “Phước cho người nào kính sợ … Continue reading →