Thế Nào Là Sự Thờ Phượng Thật?

Thế nào là sự thờ phượng thật? Tai Christian Doan – TinlanhTre.net Aug.5, 2015 Ngợi khen thờ phượng là một phần tất yếu trong đời sống thuộc linh của mỗi một Cơ Đốc nhân. Thông qua sự thờ phượng, tấm … Continue reading →