BG-Bài 3.Bản Tính Thuộc Linh Trong Đời Sống (Loạt Bài “Bản Tính Thuộc Linh Lành Mạnh”)

BG – “BẢN TÍNH THUỘC LINH TRONG ĐỜI SỐNG” (Loạt Bài: Bản Tính Thuộc Linh Lành Mạnh) Mục sư Nguyễn D. Tân Hêb. 5:12-14 – “12 Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta … Continue reading →