BG-Bài 2.Thế Nào Là Người Có Tánh Thuộc Linh? (Loạt Bài “Bản Tính Thuộc Linh…)

“THẾ NÀO LÀ NGƯỜI CÓ TÁNH THUỘC LINH?” (Loạt Bài “Đời Sống Thuộc Linh Lành Mạnh”) Mục Sư Nguyễn Duy Tân  Kinh Thánh: I Côr. 2:14-16 – “14 Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc … Continue reading →