Chương 4 – CƠN ĐẠI NẠN (Sách: Lượt Khảo Các Biến Cố Tận Thế)

Trong khi hội thánh vừa được cất lên trời thì cơn đại nạn kéo dài bảy năm sẽ đổ ra trên đất. Trước hết chúng ta xem Kinh Thánh nói gì về thời kỳ này. A. Những tiết lộ của … Continue reading →

Sách: “LƯỢT KHẢO CÁC BIẾN CỐ TẬN THẾ” – Chương 3

Chương 3: “Hội Thánh Được Cất Lên” (Sách: “LƯỢT KHẢO CÁC BIẾN CỐ TẬN THẾ”) Biến cố đầu tiên trong hàng loạt các biến cố thế mạt là việc Hội thánh được cất lên không trung gặp Chúa. Đây là … Continue reading →

Sách-“Lược Khảo Các Biến Cố Tận Thế” – Chương 2

  Sách: “LƯỢC KHẢO CÁC BIẾN CỐ TẬN THẾ” – Tiến sĩ Leon J. Woods Chương 2 Bối Cảnh Tổng Quát Trước khi khảo sát vào chi tiết, chúng ta cần có cái nhìn bao quát về toàn thể các … Continue reading →

Sách: “LƯỢC KHẢO CÁC BIẾN CỐ TẬN THẾ” – Chương 1

  Sách: “LƯỢC KHẢO CÁC BIẾN CỐ TẬN THẾ” – Leon J. Woods LTS. Lược Khảo Các Biến Cố Tận Thế do Hà Huy Việt  biên dịch dựa trên bản Anh Ngữ “The Bible anh Future Events” của Tiến Sĩ  … Continue reading →