Cách Đọc Kinh Thánh Trước Hội Chúng

Cách Đọc Kinh Thánh Trước Hội Chúng Mục sư Nguyễn Duy Tân Mathiơ 4:4 – “Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ … Continue reading →

BG – Phước Cho Người Được Chọn – MS Tân

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2018 TinLanhLibrary.com Sáng thế ký 12:1-3 – “Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta … Continue reading →

Lễ Thổi Kèn, Lễ Chuộc Tội, Lễ Lều Tạm

LỄ THỔI KÈN, LỄ CHUỘC TỘI, LỄ LỀU TẠM- Trong sách Lê vi kí Chúa ban cho dân Israel trong cựu ước 7 kì lễ tiệc: Vượt qua, Bánh không men, Trái đầu mùa, Ngũ tuần, Thổi kèn, Chuộc tội … Continue reading →