Ý Nghĩa Thi Thiên 4 – “Tin Cậy Chúa Trong Nghịch Cảnh”

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2023 TinLanhLibrary.info Thi Thiên 4:7,8 – “Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó, Dầu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ … Continue reading →

Ý Nghĩa của Thi-Thiên 2 – Christ Đấng Chủ Tể Trên Muôn Loài

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2023 TinLanhLibrary.info Thi Thiên 2:11-12 “Hãy phục vụ Đức Giê-hô-va với lòng kính sợ, Hãy vui mừng với lòng run rẩy. Hãy hôn Con, kẻo Người nổi giận và các ngươi sẽ bị … Continue reading →

Phía Trên Mặt Trời

“Người truyền đạo nói: Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không. Các việc lao khổ loài người làm ra dưới mặt trời, thì được ích lợi chi?” — Truyền đạo 1:2-3 … Continue reading →