Sách: “KINH LUẬT VÀ ÂN SỦNG” – Phần 2 và Phần 3 (Hết)

Sách: “KINH LUẬT VÀ ÂN SỦNG” – Mục sư Tiến sĩ Lê Kim Vâng Phần 2. KHỞI ÐẦU VÀ CHẤM DỨT KINH LUẬT (Tiếp theo) 2.4. TÍN HỮU Ở DƯỚI KINH LUẬT ÐỂ ÐƯỢC CỨU RỖI? Tín hữu có ở … Continue reading →