Các Thời Kỳ Của Các Dân Ngoại (Kho Tượng của Nêbucátnếtsa)

Các Thời Kỳ Của Các Dân Ngoại – “Họ sẽ ngã dưới lưỡi gươm, bị đem làm phu tù giữa các dân, Giê-ru-sa-lem sẽ bị người Ngoại bang giày đạp cho đến chừng các thời kỳ Ngoại bang được trọn”. … Continue reading →