Việc Lớn Lao Nhất Trên Thế Gian

“Đức Giê-hô-va hay làm ơn, có lòng thương xót, chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ. Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên” — Thi thiên 145:8-9 Bậc … Continue reading →