HomeBG BÀI GIẢNG HAY - SERMONSBG Của Những MS KhácHiệp Nhất Để Gây Dựng HT

Ê-phê-sô 4:1-16

HÃY CẦU NGUYỆN NHƯ CHÚA GIÊ-SU ĐÃ CẦU NGUYỆN CHO CON DÂN VÀ HỘI THÁNH CỦA NGÀI:

“Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy… để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến. 22 Đang khi Con còn ở với họ, Con gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con.” (Giăng 17:11,21-22)

1. Hiệp Nhất Là Mạng Lệnh và Gương Của Chúa Giê-su A) “Hãy hết sức gìn giữ sự hiệp nhất do Thánh Linh đem lại” (Ê-phê-sô 4:3)

B) Chúa Giê-su phán dạy “Một nước tự chia rẽ thì nước ấy không sao đứng vững được, một nhà tự chia rẽ thì sẽ không đứng vững được” (Mác 3:24,25).

C) “Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn kiên nhẫn và an ủi làm cho anh chị em được đồng tâm nhất trí với nhau theo gương Chúa Cứu Thế Giê-su” (Rô-ma 15:5)

D) “Thưa anh chị em, nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta, tôi khuyên anh chị em tất cả hãy nhất trí và đừng chia rẽ, hãy đồng một lòng, hợp một ý với nhau” (1 Cô-rinh-tô 1:10).

2. Hiệp Nhất Là Tâm Tình Cầu Nguyện Của Chúa A) “Thưa Cha, Con cầu xin cho họ tất cả đêù hiệp nhất cũng như Cha trong Con và Con trong Cha, để họ cũng ở trong Cha và Con” (Giăng 17:21).

3. Hiệp Nhất Là Đặc Tính Của Hội Thánh Phấn Hưng A) Hội thánh hiệp một trong sự thờ phượng (Công vụ 2:46,47; 5:12) B) Hội thánh hiệp một trong sự cầu nguyện (Công vụ 2:42) C) Hội thánh hiệp một trong thông công (Công vụ 2:42) D) Hội thánh hiệp một trong sự dạy dỗ Lời Chúa (Công vụ 2:42) E) Hội thánh hiệp một trong tình yêu thương và sự giúp đỡ lẫn nhau (Công vụ 2:44,45) F) Hội thánh hiệp một trong mọi quyết định “nên chúng tôi đồng lòng hiệp ý chọn vài đại biểu cùng với các thân hữu của chúng tôi là Ba-na-ba và Phao-lô và cử họ đến thăm anh em” (Công vụ 15:25)

4. Hiệp Nhất Là Đặc Tính Của Người Trưởng Thành Tâm Linh A) Hiệp một là “Phải hết sức khiêm nhường,” (Êph 4:2) B) Hiệp một là “nhu mì…” (Ê-phê-sô 4:2) C) Hiệp một là “và kiên nhẫn,…” (Ê-phê-sô 4:2) D) Hiệp một là “lấy tình yêu thương chịu đựng lẫn nhau.” (Ê-phê-sô 4:2). E) Hiệp một là “Hãy hết sức gìn giữ sự hiệp nhất do Thánh Linh đem lại, bằng sợi dây xích hoà thuận” (Ê-phê-sô 4:2,3).

5. Hiệp Nhất Sẽ Được Chúa Ban Phước

A) “Kìa, thật tốt đẹp và vui vẻ biết bao khi anh em sống hoà thuận với nhau… Vì tại đó Chúa đã ban phước lành, Tức là sự sống đời đời” (Thánh thi 133:1,3). B) “Những người hoà giải gieo trong hoà bình thì gặt hái hoa quả công chính” (Gia-cơ 3:18). C) “Ta lại nói cùng các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất thuận ý nhau mà cầu xin bất cứ điêù gì, thì Cha Ta ở trên trời sẽ ban cho họ”(Mathiơ 18:19). D) “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo Nhưng ban phước cho người khiêm nhường”(1 Phê-rơ 5:5b). E) “Hãy để sự bình an của Chúa Cứu Thế ngự trị trong lòng anh chị em. Đức Chúa Trời đã kêu gọi anh chị em hợp nhất trong một thân thể; lại phải biết ơn” (Cô-lô-se 3:15).

6. Hiệp Nhất Là Bí Quyết Phát Triển Hội Thánh A) Chúa ban các ân tứ khác nhau “nhằm mục đích trang bị các thánh đồ cho công tác phục vụ, gây dựng Thân Thể Chúa Cứu Thế, cho đến khi tất cả chúng ta đạt đến sự hợp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết Con của Đức Chúa Trời, đến mức trưởng thành, đến tầm thước vóc dáng đầy trọn của Chúa Cứu Thế” (Ê-phê-sô 4:12,13). B) “Nhờ Ngài toàn thân kết hiệp và ăn khớp với nhau do gân cốt hỗ trợ; khi mỗi bộ phận hoạt động thích nghi, thân thể sẽ tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương” (Ê-phê-sô 4:16).

Mục Sư Ngô Việt Tân

SÁCH TIN LÀNH – CHRISTIAN BOOKS Facebook.com/SachTinLanh/

Định Hướng Đời Sống Cầu Nguyện
(Purpose Driven Prayer Life)
Sống Thành Công (Live A Successful Life)
Thái Độ Cơ-Đốc-Nhân (Attitudes Of Christian)
Đời Sống Đắc Thắng Trong Chúa (The Victorious Life)
Những Sứ Điệp Phấn Hưng (The Messages Of Revival)
Đời Sống Sâu Nhiệm Trong Chúa (The Deeper Life On God)
Định Hướng Đời Sống Tâm Linh (Purpose-Driven Spiritual Life)
Hẹn Hò & Hôn Nhân (Dating & Marriage)
TÁC GIẢ MỤC SƯ NGÔ VIỆT TÂN


Comments

Hiệp Nhất Để Gây Dựng HT — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *