HomeGĐTM GIẢI ĐÁP THẮC MẮCGĐTM.Giải Đáp TM Linh TinhGiải Đáp Thắc Mắc – Đấng Christ Chỉ Là Hình Ảnh Của Đức Chúa Trời?

Mục sư Nguyễn Duy Tân

CÂU HỎI: Cụm từ “vốn có hình” trong Philíp 2:6 có đồng nghĩa với “giống như hình” trong Sáng thế ký 1:27 không? Có phải hai câu nầy có ý nói rằng Đấng Christ chỉ mang hình ảnh Đức Chúa Trời như chúng ta chứ Ngài không phải là Đức Chúa Trời?  

GIẢI ĐÁP: Những người không tin lẽ đạo Ba Ngôi Đức Chúa Trời dùng những câu nầy với dụng ý cho rằng, Đức Chúa Jêsus KHÔNG BÌNH ĐẲNG với Đức Chúa Trời, hoặc cho rằng Ngài cũng là TẠO VẬT như loài người, là loài được tạo nên GIỐNG NHƯ HÌNH Đức Chúa Trời mà thôi. Chúng ta xem lại các câu Kinh Thánh nầy:

Phi-líp 2:6,7 — “Ngài (Chúa Jêsus) VỐN CÓ HÌNH Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự BÌNH ĐẲNG mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm-giữ; chính Ngài đã TỰ BỎ MÌNH ĐI, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người.” (Bản Dịch Truyền Thống)

“(Jesus Christ) who, existing in the form of God, counted not the being on an equality with God a thing to be grasped, 7 but emptied himself, taking the form of a servant, being made in the likeness of men.” (Bản dịch ASV, Philippians 2:6,7)

“… Who, being in very nature God…” (Bản dịch NIV)

Sáng Thế Ký 1:27 — “Đức Chúa Trời dựng nên loài người NHƯ HÌNH NGÀI; Ngài dựng nên loài người giống NHƯ HÌNH Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” (Bản dịch Truyền Thống)

Rô-ma 8:29 — “Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em.” (Bản dịch TT).

“For whom he foreknew, he also foreordained [to be] conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren” (Bản dịch NIV, Romans 8:29)

Dĩ nhiên, những chữ “VỐN CÓ HÌNH” dành cho Đấng Christ mà Phao-lô nói đến trong thơ Phi-líp có ý nghĩa HOÀN TOÀN KHÁC với cụm từ “GIỐNG NHƯ HÌNH” dành cho loài thọ tạo trong Sáng Thế Ký 1, hoặc “GIỐNG NHƯ HÌNH BÓNG CON NGÀI” dành cho tín hữu trong Rô-ma 8!

Loài người đã được Đức Chúa Trời tạo dựng nên mang hình ảnh của Ngài từ bên ngoài lẫn bên trong, nhưng vì phạm tội Ađam và toàn thể nhân loại đã MẤT ĐI hình ảnh của Ngài trong TÂM LINH. Nhưng khi được TÁI SANH, người tin nhận Chúa được hồi phục và bắt đầu mang hình ảnh của Đức Chúa Con mỗi ngày càng rõ hơn. Nhưng trong hiện tại, những hình ảnh đó không phải ở nơi hình thể bên ngoài, nhưng ở con người BỀ TRONG giống như Đức Chúa Trời và như Con Ngài. Dù là hình ảnh ở bên trong nhưng vẫn THỂ HIỆN ra bên ngoài qua những thái độ, đức tánh, và hành động của chúng ta.

Đức Chúa Con trước khi đến thế gian thì Ngài “VỐN CÓ hình Đức Chúa Trời”. Ý tưởng nầy trong Bản Dịch Truyền Thống cũng đã có ý nghĩa quá rõ ràng. Tức là khi giáng thế thì Ngài KHÔNG CÓ HÌNH (bên ngoài) của Đức Chúa Trời vì Ngài “LẤY HÌNH TÔI TỚ” giống như loài người, có thịt xương yếu đuối như loài người. Nhưng TRƯỚC ĐÓ, Ngài VỐN CÓ hình Đức Chúa Trời cách TRỌN VẸN, chẳng những bên ngoài nhưng cả bên trong.

Bản American Standard dịch rằng: “existing in the form of God” hay “HIỆN HỮU trong HÌNH THỂ của Đức Chúa Trời”. Trong bản dịch New International Version, thì dịch “being in very nature God” tức là “Ngài là Đức Chúa Trời cả trong BỔN TÁNH”. Trước khi Ngài HIỆN RA như con người thì Ngài đã từng HIỆN HỮU trong HÌNH THỂ của Đức Chúa Trời và LÀ Đức Chúa Trời trong BỔN TÁNH. Cho nên chúng ta có thể hiểu rằng TRƯỚC KHI GIÁNG SINH, “NGÀI HOÀN TOÀN LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI”.

Trong nguyên ngữ HY-LẠP, chữ “hiện hữu” (existing) là “ὑπάρχων” (hyparchōn), bao gồm ý nghĩa Ngài đã  có “từ lúc ban đầu”, “tự hữu hằng hữu”.  Còn chữ “hình” hay “hình thể” (form) là “μορφῇ” (morphē) cũng có nghĩa Ngài là Đức Chúa Trời ngay trong “bản chất” hay “bản tánh” (nature) chứ không phải chỉ có hình thể bề ngoài.

Còn chữ “bình đẳng” (equal) hay trong tiếng Hy-lạp, “ἴσα” (isa) còn mang ý nghĩa “giống y như” (identical).

Nhưng để TRỞ NÊN một con người KHI GIÁNG SINH, Ngài phải “TỰ BỎ mình đi”. Bản Dịch American Standard ghi rằng: “He EMPTIED himself”, “NGÀI TỰ TRÚT RA HẾT” bổn tánh Đức Chúa Trời của mình để chỉ còn mang hình thể một con người xác thịt như chúng ta! Bởi vì Ngài chính là Đức Chúa Trời, nên Ngài mới có thể TỰ ĐỔ RA, TỰ CỞI BỎ bổn tánh của mình. Nếu Ngài là một Đấng riêng biệt, được Đức Chúa Trời tạo dựng, thì chính Đức Chúa Cha sẽ làm điều đó cho Ngài. Cho nên lúc ở thế gian, Con Người Giê-xu phải hoàn toàn LỆ THUỘC vào Đức Thánh Linh và vào Đức Chúa Trời khi thi hành chức vụ của một đầy tớ, một người Con được sai đến để bày tỏ về Đức Chúa Trời, chứng minh quyền năng của Đức Chúa Trời, và hy sinh đền tội cho nhân loại như một con người hoàn hảo và vô tội. Công 1:1,2 – “Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất ta, ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu, 2 cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn.” Nên theo lẽ đạo Ba Ngôi hiệp Một, không có gì sai khi chúng ta nói “ĐỨC CHÚA CON KHÔNG PHẢI LÀ ĐỨC THÁNH LINH HAY ĐỨC CHÚA CHA” khi nói về Ngài lúc thi hành chức vụ TRÊN ĐẤT.

Sứ đồ Phao lô cũng nói rõ về bản chất của Đấng Christ TRƯỚC KHI GIÁNG SINH làm người như sau, trong Côlôse 1:15,16 – “Ngài là HÌNH ẢNH của Đức Chúa Trời không thấy được,…Vì muôn vật đã được DỰNG NÊN trong Ngài, … Ngài có trước muôn vật và muôn vật ĐỨNG VỮNG trong Ngài.”  Ở đây HÌNH ẢNH của Đức Chúa Trời chính là NGÔI HAI. Ngôi Hai cũng là Đấng TẠO HÓA vì muôn vật do Ngài dựng nên. Nhưng tại sao Phaolô cũng nói Ngôi Hai LÀ HÌNH ẢNH của Đức Chúa Trời? Vì TRƯỚC khi GIÁNG SINH, Đức Chúa Trời có lúc cần hiện ra CHO LOÀI NGƯỜI THẤY ĐƯỢC để tương giao với họ như Ngài đã từng hiện ra trò chuyện với Ápraham, Môise, Gia cốp, v.v… Khi Ngài hiện ra với một HÌNH THỂ THẤY ĐƯỢC cho loài người, Ngài tự xưng mình là GIÊ-HÔ-VA, ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU. Nên chúng ta có thể nói, Ngôi Hai LÀ hình ảnh của Đức Chúa Trời cũng chính là Đức Giê-Hô-va của Cựu Ước, Đấng SÁNG TẠO muôn loài vạn vật.

Điều đặc biệt là TRONG HÌNH THỂ CON NGƯỜI, sau khi làm xong nhiệm mạng trên đất, SAU KHI ĐƯỢC PHỤC SINH, Ngài VẪN tiếp tục MANG một HÌNH THỂ giống như loài người, có tay chân mắt mủi, có thịt và xương, nhưng có điểm khác biệt là Ngài có một THÂN THỂ “VINH HIỂN” thuộc về cõi đời đời (có thể biến đi hay hiện ra, có thể bay ra ngoài vòng khí tuyển, v.v.), và Ngài cũng LẤY LẠI, hay NHẬN LẠI “BỔN TÁNH” Đức Chúa Trời mà Ngài vốn có như chính miệng Ngài nói trong Giăng 17:4,5“Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm.  Cha ôi! bây giờ xin lấy sự VINH HIỂN CON VỐN CÓ NƠI CHA trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha.” Nên chúng ta có thể nói sau khi phục sinh “ĐẤNG CHRIST VẪN LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI.” Dù vậy, sau khi PHỤC SINH, Ngài hiện hữu với một ĐẶC ĐIỂM HOÀN TOÀN MỚI LẠ mà trước đó Ngài không có. Ngài mang BỔN TÁNH của Đức Chúa Trời trong một HÌNH THỂ MỚI “có xương có thịt” như Ngài nói về mình sau phục sinh. Trước đó Ngài là Đức Chúa Trời vô hình, dù Ngài có thể LẤY HÌNH DÁNG một con người trong vai trò NGÔI HAI để hiện ra với Áp-ra-ham, với Gia-cốp hay Môi-se. Nhưng từ khi được phục sinh và thăng thiên, Ngài đang hiện hữu trong một HÌNH THỂ MỚI, hình thể của Đấng Christ HẬU PHỤC SINH có bề ngoài giống thân thể VINH HIỂN mà CHÚNG TA SẼ CÓ khi được BIẾN HÓA và cất lên không trung trong ngày Chúa TÁI LÂM (Philíp 3:21). Ngài vẫn giữ vai trò của Ngôi Hai, là Đức Chúa Con, BÌNH ĐẲNG với Đức Chúa Cha để NGỒI BÊN HỮU ngai của Đức Chúa Trời trong vai trò làm Thầy tế lễ Thượng phẫm cầu thay cho chúng ta. Nên theo giáo lý Ba Ngôi Hiệp Một, chúng ta có thể nói KHÔNG SAI rằng, “ĐỨC CHÚA CON LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI, NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ ĐỨC CHÚA CHA” là vậy.

Cũng với hình thể đó, trong tương lai rất gần, trong vai trò là ĐỨC CHÚA CON, LÀ NGÔI HAI, là HÌNH ẢNH của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ trở lại (tái lâm), sẽ HIỆN RA trên đám mây để cất chúng ta lên trời, rồi sau đó sẽ trở lại MỘT LẦN NỮA cho mọi mắt ĐỀU THẤY trong thời kỳ cuối cùng để chiến đấu và triệt hạ AntiChrist cùng với mọi quyền lực đang chống lại Ngài. Chính Đấng Christ là NGÔI HAI, trong hình thể VINH HIỂN nhưng THẤY ĐƯỢC sẽ cai trị TRÊN TRÁI ĐẤT nầy trong thời THIÊN HY NIÊN (Nghìn Năm Bình An, Millennium of Peace). Sau 1000 năm, cũng trong hình thể đó Ngài sẽ ngồi trên ngai TÒA ÁN TRẮNG để xét đoán mọi người, dù kẻ đã chết cũng phải sống lại để bị xét đoán (Giăng 5:22, Khải Huyền 20:11-12; Cũng xem Rô-ma 14:10, 2Côrinhtô 5:10). Trong tương lai, lúc Ngài HIỆN RA, Ngài sẽ không giống chút nào hình ảnh mà Ngài có khi còn sống ở Na-xa-rét, dù là sau phục sinh. Thánh Giăng diễn tả về Ngài như sau trong Khải Huyền 19:11-16:

“Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra: Đấng cỡi ngựa ấy gọi là Đấng Trung Tín Và Chân Thật; Ngài lấy lẽ công bình mà XÉT ĐOÁN và CHIẾN ĐẤU. 12 Mắt Ngài NHƯ NGỌN LỬA; trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. 13 Ngài mặc áo nhúng trong huyết, DANH NGÀI xưng là LỜI Đức Chúa Trời. 14 CÁC ĐẠO BINH TRÊN TRỜI đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cỡi ngựa bạch theo Ngài. 15 Có một LƯỠI GƯƠM BÉN Ở MIỆNG NGÀI RA, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân, và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. 16 Trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một DANH LÀ VUA CỦA CÁC VUA VÀ CHÚA CỦA CÁC CHÚA.”

Rõ ràng Đấng Christ quá quyền oai và vinh hiển, không tầm thường như nhiều người suy nghĩ. Khi thấy Ngài, mọi kẻ ác đều muốn lẫn trốn! Chính Ngài là Đức Giê-Hô-Va VẠN QUÂN mà Cựu Ước nói đến (vì Ngài lãnh đạo các đạo binh trên trời như trong câu 14)! Hiện nay, những ai nghe theo lời ma quỷ, HẠ THẤP giá trị của Đấng Christ, không xem Ngài là Đức Chúa Trời, thì lúc bấy giờ sẽ rất hối hận khi đứng trước mặt vị Quan Toà tối cao nầy. Vì nếu ai xem Ngài không bình đẳng với Đức Chúa Cha thì không khác nào họ TỪ KHƯỚC THẨM QUYỀN của Ngài để chết thay cho tội lỗi họ. Vì hầu như phần lớn tội lỗi của loài người và tội phạm đến chính Đức Chúa Cha. Nên số phận đang chờ đợi họ là Hồ Lửa đời đời mà thôi.

Cuối cùng, chính Ngài sẽ ngồi trên ngai để CAI TRỊ ĐỜI ĐỜI như là Vua của muôn vua và Chúa của muôn chúa trong cõi TRỜI MỚI ĐẤT MỚI và Giê-ru-sa-lem MỚI vô cùng vinh hiển, là nơi không còn bệnh tật, chiến tranh, tội lỗi, gian ác, nhưng chỉ còn thánh dân của Chúa, sống trong bình an, vui mừng, phước hạnh, trong sự hiện diện đời đời đầy vinh hiển của Ba Ngôi Đức Chúa Trời!

Nơi đó sẽ có mặt bạn và người thân hay không? Tôi sẽ có mặt nơi đó vì tôi nhìn nhận Đấng Christ là Chúa, là Đức Chúa Trời, là Đấng có đủ thẩm quyền để chết thay cho những tội lỗi của tôi, và tha thứ cho tôi bởi ân điển lạ lùng của Ngài. Amen.


Comments

Giải Đáp Thắc Mắc – Đấng Christ Chỉ Là Hình Ảnh Của Đức Chúa Trời? — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *