HomeKHOA HỌC vs NIỀM TINTia Sáng – Nguồn Gốc Của Những Vật Thấy Được

“Nguồn Gốc Của Những Vật Thấy Được” – Mục sư Nguyễn Duy Tân

“Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời dất.” (Sáng Thế ký 1:1)

Chữ “trời đất” trong nguyên văn là “trời và đất”. Chữ “đất” nói đến trái đất. Chữ “trời” không phải chỉ là bầu trời nhưng nói đến cả vũ trụ chung quanh trái đất.

Chữ “Ban đầu” cho biết vũ trụ có thể chất (hữu hình) nầy không thể tự hiện hữu từ lâu đời mà không có sự bắt đầu như những nhà vô thần tuyên bố, nhưng đã XUẤT HIỆN ở một điểm bắt đầu nào đó mà ngày nay vô số khoa học gia đã đồng ý, đó là từ “Vụ Nổ Lớn” hay the Big Bang. Họ nói thể chất đầy trọng lượng nầy đã bắt đầu từ một cái gì đó nhỏ bé như một trái banh golf, nhưng thật ra đã bắt đầu từ “nothing” (không có thể chất nào hết), và cái “không có” đó là nguồn năng lượng (energy) vô tận của Đức Chúa Trời!

Đối với người có niềm tin nơi Đấng Tạo Hóa, thì thế giới hữu hình đó xuất hiện từ quyền năng vô hình của Đức Chúa Trời, không xảy đến cách ngẩu nhiên, nhưng bởi kế hoạch có mục đích và thiết kế rõ ràng, và bởi quyền năng vô cùng vĩ đại của Ngài. Lời Chúa nói:

“Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi LỜI của Đức Chúa Trời (Quyền năng vô hình, là Ngôi Lời, Ngôi thứ Hai trong Ba ngôi của Đức Chúa Trời), đến nỗi những VẬT BÀY RA ĐÓ (vũ trụ hữu hình) đều chẳng phải từ VẬT THẤY ĐƯỢC (hữu hình, có thể chất) mà đến.” (Hêbơrơ 11:3)

Phải, Lời Chúa cho biết những VẬT THẤY ĐƯỢC (có thể chất, matter) không xuất phát từ những vật thấy được khác như những nhà bác học vô thần tuyên bố! Nhưng ban đầu chúng xuất phát từ cái KHÔNG THẤY ĐƯỢC, đó là Đức Chúa Trời và Lời đầy quyền năng của Ngài! Ngài là Đấng thuộc về thế giới vô hình, không thể chất, không thấy được bằng con mắt của loài người nhưng không có nghĩa là Ngài không hiện hữu hay không có quyền năng vĩ đại. Cũng như năng lực không thấy được của “nguyên tử năng” là vô hình nhưng chúng ta biết là có thật, vì thấy được sức mạnh tàn phá vĩ đại của nó. Nguyên tử năng chỉ có thể tàn phá; còn quyền năng của Đức Chúa Trời thì kết hợp mọi thể chất lại thành các hành tinh, và cuối cùng kết nối nhiều thể chất với nhau cách tinh vi để trở thành những hành tinh, cây cối, các loài động vật, và con người chúng ta.

Thật, quyền năng vô hình của Đức Chúa Trời vô cùng vĩ đại! Chúng ta có thể đồng thanh với Giê-rê-mi mà ngợi khen Ngài rằng: “Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va! Chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất; chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả.” (Giê-rê-mi 32:17)

Amen!


Comments

Tia Sáng – Nguồn Gốc Của Những Vật Thấy Được — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *