HomeGĐTM GIẢI ĐÁP THẮC MẮCGĐTM.Giải Đáp TM Linh TinhGIẢI ĐÁP THẮC MẮC: Các Ra-bi Nói Gì Về Êsai 9:5,6?

Mục sư Nguyễn Duy Tân

Thắc mắc: “Chúng ta  biết rõ câu Kinh thánh Êsai 9:5,6 nói về Con Trẻ đã giáng sanh tại Bết-lê-hem. Nhưng, sao người Do-thái không tin? Các thầy Ra-bi giải nghĩa câu đó như sao?”  

Êsai 9:5,6 – “Vì có một CON TRẺ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An.” 6 Quyền cai trị và sự bình an của Ngài CỨ THÊM MÃI KHÔNG THÔI, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay CHO ĐẾN ĐỜI ĐỜI. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân SẼ LÀM NÊN sự ấy!”

GIẢI ĐÁP: Các thầy dạy đạo người Do-thái (Ra-bi) khướt từ lời giải nghĩa của người Cơ-đốc, cho rằng lời tiên tri đó nói về Chúa Jêsus là Đấng Messiah (Christ) sinh ra để làm Vua trong lòng người cũng như trong Vương quốc của Đức Chúa Trời. Họ cho rằng câu Kinh Thánh đó không phải là một lời tiên tri, nhưng nói về một vị vua đã sanh ra rồi trong thời của Êsai, đó là vua Êxêchia (cai trị từ năm 715 đến 686 TC). Họ nói rằng ông là một vị vua rất lạ lùng, khôn ngoan, và tên của ông có nghĩa là “Đức Chúa Trời quyền năng”.

BÌNH LUẬN: Thật sự thì tên của vua Êxêchia có nghĩa là “Đức Chúa Trời là năng lực của tôi”, NHƯ VẬY tên đó KHÔNG chỉ về Đức Chúa Trời mà chỉ về MỘT CON NGƯỜI được ban cho sức lực của Ngài. Trong Êsai 9:5, tên của Con Trẻ không phải là “Êxêchia” mà là “El Gibbor” nghĩa là “Đức Chúa Trời quyền năng.” El Gibbor diễn tả đặc tánh của chính Con Trẻ. Con trẻ đó CHÍNH LÀ “Đức Chúa Trời quyền năng” chứ không phải là một người nhận được quyền năng từ Đức Chúa Trời như trong tên Êxêchia. Êxêchia cũng không phải là một vị vua khôn ngoan, vì có lần chính ông đã mở kho tàng đầy của báu của mình khoe với con trai vua Babylôn đến thăm ông, nên sau đó trong thời con của ông, vua Babylôn đã kéo quân đến cướp hết tài sản của ông và còn bắt dân tộc ông đày qua Babylôn (2Các vua 20:13-18).

Khi giải nghĩa như vậy, họ cũng không thể chứng minh bằng cách nào Êxêchia đã đóng được những vai trò kế tiếp mà Êsai nói đến trong câu 6, như: “quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ THÊM MÃI KHÔNG THÔI” và “đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay CHO ĐẾN ĐỜI ĐỜI.”

Họ cho rằng những câu nầy không phải là lời tiên tri, nhưng chúng ta thấy rõ trong phần cuối của câu 6, Êsai có ghi rõ: “Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân SẼ LÀM NÊN sự ấy!”

Dân Do thái đã mất cơ hội không nhận được sự cứu rỗi suốt hai nghìn năm qua vì tin theo những lời giải nghĩa sai lầm của những vị thầy Ra-bi!  Thật, khi những lãnh đạo tôn giáo quyết định bước đi trong sự sai lầm và dối trá, thì dân sự sẽ chết mất trong sự tối tăm như thế. Họ chỉ là những người mù dẫn đường cho người mù để rồi tất cả bị rơi xuống hố.

Đây là bài học cho những người có trách nhiệm làm thầy người khác. Họ phải siêng năng nghiên cứu Lời Chúa và hạ mình học hỏi từ Đức Thánh Linh để đừng dạy dỗ người khác bất cứ điều gì theo ý riêng của mình.

Còn những người khác thì phải hằng ngày chuyên tâm đọc Lời Chúa và cầu xin Đức Thánh Linh luôn hướng dẫn mình, để không bị những kẻ tự xưng là thầy dẫn dụ vào con đường lầm lạc và hư mất. Amen.


Comments

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC: Các Ra-bi Nói Gì Về Êsai 9:5,6? — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *