HomeBG BÀI GIẢNG HAY - SERMONSBG Của MS N. Duy TânBG – Phước Cho Người Được Chọn – MS Tân

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2018 TinLanhLibrary.com

Sáng thế ký 12:1-3 – “Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. 2 Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. 3 Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.”

Nhập đề: Đầu năm ai cũng muốn có một Năm Mới an khang thịnh vượng và phước hạnh. Nhưng nhiều người chỉ mơ ước, ít người biết được những bí quyết làm thế nào để được phước. Là Cơ-đốc nhân, chúng ta phải biết rằng mình đang được ở trong một vị trí vô cùng đặc biệt, trong dòng chảy phước hạnh mà Chúa dành cho Áp-ra-ham, cho con cháu ông là dân Do-thái thuộc thể, và cho tất cả những Cơ-đốc nhân là dân Do-thái thuộc linh.

Người Do-thái chỉ có khoảng 20 triệu người trên khắp thế giới, nhưng những người giàu nhất, những người thông minh nhất đều là người Do-thái. Người ta tưởng rằng nhờ họ có gen tốt. Nhưng người Do-thái nói rằng gen của họ cũng giống như mọi dân tộc khác, điều khác biệt là họ có quyển Kinh Torah (Kinh Cựu Ước). Nhận xét đó cũng đúng phần nào, vì Lời Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Nhưng sự thật là người Do-thái được hưởng những phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã hứa và đã ban cho Áp-ra-ham và con cháu của ông suốt 3,500 qua. Ngày nay, gia đình nào tin Chúa cách hết lòng đều nhận thấy Chúa cũng đổ phước xuống cho họ và cho con cháu họ càng ngày càng nhiều hơn. Vì Cơ-đốc nhân chúng ta thật sự là những người Do-thái thuộc linh, với những đặc quyền và phước hạnh mà Chúa đã hứa cùng Áp-ra-ham. Dù chúng ta là người Do-thái thuộc linh, không có nghĩa là chúng ta chỉ nhận được phước hạnh thuộc linh, vì chúng ta cũng được hưởng ơn phước thuộc linh lẫn thuộc thể mà người Do-thái đã nhận được nếu chúng ta trung tín với Chúa và sống theo đức tin của Ap-ra-ham.

Những phước hạnh đó được dành cho chúng ta và con cháu chúng ta ngay khi chúng ta tin nhận Chúa và kéo dài cho đến đời đời vô tận. Những phước hạnh nầy là gì, bí quyết nào để chúng ta có thể nhận được những phước hạnh đó?

  1. Làm thế nào để một người được Chúa xem là dân Do-thái thuộc linh? Khi Đức Chúa Trời hứa với Áp-ra ham rằng “Ta sẽ ban phước cho ngươi”, ý định của Ngài cũng là ban phước cho dòng dõi của ông, tức là dân Do-thái sau nầy. Nhưng chúng ta đã biết, không phải lúc nào dân tộc nầy cũng được phước, vì nhiều lần họ đã đánh mất những phước hạnh mà Đức Chúa Trời dành cho họ, và họ đã bị rơi vào dòng chảy của sự rủa sả!
  2. Không phải chỉ cần sinh ra là con cháu của Áp-ra-ham về phần xác thì đương nhiên sẽ được hưởng phước mà Đức Chúa Trời hứa cùng Áp-ra-ham đâu.

Rô-ma 9:6,7 – “Vì những kẻ bởi Y-sơ-ra-ên sanh hạ, chẳng phải vì đó mà hết thảy đều là người Y-sơ-ra-ên, cũng không phải vì là dòng dõi Áp-ra-ham thì hết thảy đều là con cái người.”

Nếu một người Do-thái bị xem là không phải con cháu Áp-ra-ham thì đương nhiên họ không nhận được những phước mà Chúa hứa cùng Áp-ra-ham.

Khi một số người Do-thái tìm cách kích bác Chúa Jêsus, thì Ngài ngụ ý nói rằng họ không phải là con cháu thật của Áp-ra-ham, vì họ không có đức tin nơi Đức Chúa Trời, không làm công việc của Áp-ra-ham, tức là không vâng lời Ngài như Áp-ra-ham, nên họ không thật sự là con cháu của Áp-ra-ham dù rằng được sinh ra là người Do-thái.

Giăng 8:17 – “Chúng trả lời rằng: Cha chúng tôi tức là Áp-ra-ham, Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu các ngươi là con Áp-ra-ham, thì chắc sẽ làm công việc của Áp-ra-ham.”

  1. Mọi dân tộc trên thế gian cũng có cơ hội nhận được phước mà Chúa hứa cùng Áp-ra-ham. Chúa hứa cùng ông rằng, Các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.” (Sáng 12:3b). Làm sao những dân ngoại, không phải con cháu của Áp-ra-ham, có thể nhận được phước hạnh mà Đức Chúa Trời hứa cùng ông? Áp-ra-ham được ban phước vì ông có đức tin tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời, sẵn sàng vâng lời Ngài, lìa bỏ quê hương để đi đến một xứ lạ xa xôi dù không biết làm cách nào để gia đình ông có thể sinh tồn tại đó. Cho nên BẤT CỨ người nào, thuộc BẤT CỨ dân tộc nào trên thế giới, nếu họ CÓ ĐỨC TIN nơi Đức Chúa Trời như Áp-ra-ham và SỐNG THEO Lời Chúa dạy, thì sẽ được xem như là người DO THÁI THUỘC LINH, như là CON CHÁU THẬT của Áp-ra-ham, và sẽ nhận được những phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã hứa cùng ông! Phao-lô nói về điều đó trong…

Galati 3:6,7 – “Như Áp-ra-ham TIN Đức Chúa Trời, thì đã KỂ LÀ CÔNG BÌNH cho người, vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Áp-ra-ham.

Chữ “những kẻ” ở đây bao gồm những người tin Chúa ngoài dân Do-thái, là người không phải là con cháu Áp-ra-ham theo phần xác, trong đó có quý ông bà anh chị em và tôi. Nhờ có đức tin nơi Đức Chúa Trời, chúng ta cũng ĐƯỢC HƯỞNG những phước hạnh mà ban đầu chỉ có người Do-thái mới nhận được, không khác nào “gia tài” dành cho người Do-thái cũng được chia cho chúng ta là dân ngoại.

Rô-ma 4:16 – “Vậy nên, bởi đức tin mà người ta trở nên KẺ ĂN GIA TÀI, hầu cho sự ấy được bởi ân điển, và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Áp-ra-ham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp (= dân Do-thái), mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Áp-ra-ham (= dân ngoại), là tổ phụ hết thảy chúng ta.”   

  1. Cơ-đốc nhân có thể nhận được phước hạnh nào khi có đức tin của Áp-ra-ham?

Dĩ nhiên là chúng ta có thể nhận được những phước hạnh cả THUỘC THỂ lẫn THUỘC LINH. Áp-ra-ham và con cháu ông chẳng những luôn được Chúa cho giàu có SUNG TÚC, nhưng cũng được Chúa CHỮA LÀNH mọi tật bệnh. Có rất nhiều lời hứa phước hạnh dành cho con cháu ông, ví dụ như:

 Xuất 15:26 – “Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bịnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng CHỮA BỆNH cho ngươi.”      

Xuất 23:25-26 – “Ngươi hãy hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; Ngài sẽ ban ơn cho vật ăn uống của ngươi và tiêu trừ các bịnh hoạn giữa vòng ngươi. Trong xứ ngươi sẽ chẳng có đàn bà sảo thai hay là đàn bà son sẻ. Ta sẽ cho ngươi được TRƯỜNG THỌ.”

Khi dân Do-thái làm tôi mọi 400 năm ở Ai-cập, trẻ con của họ sinh ra bao nhiêu đều sống khoẻ bấy nhiêu, trong khi con cái người Ai-cập thì thường bị đau bệnh và chết sớm.

Ngoài những phước hạnh thuộc thể, người Do-thái cũng có cơ hội nhận được phước hạnh thuộc linh, tức là được tha tội, được xưng công bình, và được sự sống đời đời nếu họ tiếp nhận Chúa Jêsus. Dù họ được may mắn và ưu tiên so với mọi dân tộc khác trên thế giới, nhưng họ lại TỪ KHƯỚC Đấng Christ nên phần đông đã bị hư mất suốt 2000 năm qua. Là người Việt nam, người bị xem là dân ngoại, khi đã tin nhận Chúa Cứu Thế, bởi ÂN ĐIỂN chúng ta cũng có thể hưởng được những phước hạnh THUỘC THỂ dành cho người Do-thái lẫn những phước hạnh THUỘC LINH nói trên mà Chúa đã hứa cho Áp-ra-ham.

 Rôma 4:16,17 – “Vậy nên, bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ân điển, và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Áp-ra-ham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp (= Do-thái), mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Áp-ra-ham (= dân ngoại), là tổ phụ hết thảy chúng ta, y như lời chép rằng: Ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc, thật người là cha chúng ta (“chúng ta” = bất cứ người nào tin nhận Chúa) trước mặt Đức Chúa Trời, tức là Đấng người đã tin, là Đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi.”

 Gia tài đó là phước hạnh mà Chúa cũng dành cho dân ngoại, để họ cũng được tha tội, xưng công nghĩa, và nhận được gia tài thuộc linh là sự sống đời đời (sự cứu rổi) cũng như những phần thưởng nơi Thiên đàng. Phao-lô cũng dạy dỗ cách tương tự về phước hạnh được tha thứ và xưng công bình trong lời KT sau đây:

Galati 3:7,8“Vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin (= Cơ-đốc nhân) là CON CHÁU THẬT của Áp-ra-ham. Kinh Thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành nầy: Các dân sẽ nhờ ngươi mà ĐƯỢC PHƯỚC.”

Bởi đức tin, chúng ta cũng được nhận lãnh Đức Thánh Linh, tức được chính Đức Chúa Trời ở cùng mình!

Galati 3:14“Hầu cho PHƯỚC LÀNH ban cho Áp-ra-ham nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho.”

Nhờ Đức Thánh Linh mà chúng ta cũng được phước hạnh lớn lao và quý báu nhất, đó là SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI!

Galati 6:8“Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời.”

  1. Chúng ta cũng nhận được một ơn phước quan trọng khác, đó là những chức vụ cao trọng khi được gia nhập vào nước Trời.

 

  1. Chúng ta được nhận LÀM CON của Đức Chúa Trời (Giăng 1:12).
  2. Chúng ta được chức vụ LÀM KHÂM SAI hay đại sứ của Nước Trời giữa thế gian nầy.
  3. Chúng ta cũng được chức vụ LÀM “THẦY TẾ LỄ NHÀ VUA”. (Sau đây, tôi xin nói rõ về chức vụ tế lễ nầy của người Lê-vi, của Chúa Jêsus, và của chúng ta.)

 

Theo luật pháp của Môi-se, các thầy tế lễ thượng phẩm và các thầy tế lễ khác phải được sinh ra theo dòng dõi của CHI PHÁI LÊ-VI (Hêb. 7:23). Nhiệm vụ của họ là tạm thời và cha truyền con nối. Con của vua thì làm vua, con cháu của thầy tế lễ thì thay phiên nhau làm thầy tế lễ từ đời cha qua đời con.

Đức Chúa Jêsus khi sanh ra như một con người thì Ngài thuộc về chi phái GIU-ĐA, nên không thể làm thầy tế lễ theo luật pháp Môi-se. Nhưng Ngài được chính Đức Chúa Cha phong cho chức Tế Lễ Thượng Phẩm theo ban Mên-Chi-Xê-Đéc (Hêb. 7:17 và 26), là một chức vụ đời đời không chấm dứt (Hêb. 7:15-24), và Ngài hằng sống để cứu và cầu thay cho chúng ta (Hêb. 7:25).

 Hêbơrơ 7:15-17 – “Mọi điều đó càng thêm rõ hơn nữa, khi chúng ta thấy một thầy tế lễ khác dấy lên, giống như Mên-chi-xê-đéc, lập nên không theo luật lệ của điều răn xác thịt, nhưng theo quyền phép của sự sống chẳng hay hư hay hết. Vả, nầy là lời làm chứng cho Ngài rằng: Con làm thầy tế lễ ĐỜI ĐỜI theo ban Mên-chi-xê-đéc.

 Về chức vụ của Cơ-đốc nhân: Kinh thánh cho chúng ta biết rằng những người tin Chúa Jêsus được Chúa chọn để trở nên một dân thánh, được Ngài sinh lại để trở nên con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta vừa là con của Vua trên trời và cũng vừa là một dân làm thầy tế lễ:

2Phierơ 2:9 – “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là CHỨC THẦY TẾ LỄ NHÀ VUA, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em RAO GIẢNG nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.”

 Nếu chúng ta không phải là người Lê-vi mà lại được làm thầy tế lễ, vậy thì chúng ta là thầy tế lễ thuộc chi phái nào hay ban nào? Lời Chúa dạy rằng…

Hêb. 2:11 – “Vì cả Đấng Thánh Hóa (= Christ) lẫn những kẻ được thánh hóa (= thánh đồ) đều bởi một Cha mà ra.” và…

I Giăng 4:17b – “Ngài thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế giới nầy.”

Như vậy, vì Chúa Jêsus và chúng ta “đều bởi một Cha mà ra”“Ngài thế nào thì chúng ta cũng thế ấy”, nên có thể nói rằng chúng ta có cơ hội được dự phần CHỨC VỤ và MỤC VỤ của Đấng Christ. Chẳng những chúng ta được chọn làm thầy tế lễ mà chắc chắn cũng sẽ làm thầy tế lễ ĐỜI ĐỜI theo BAN Mên-Chi-Xê-Đéc như Ngài. Đấng Christ là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, còn chúng ta là những thầy tế lễ phục vụ dưới thẩm quyền của Ngài.

Các thầy tế lễ theo dòng Lê-vi làm việc một thời gian rồi chết. Nhưng chúng ta, vì thuộc ban Mên-Chi-Xê-Đéc, nên sẽ làm thầy tế lễ đời đời giống như Ngài. Vì Ngài được “lập nên không theo luật lệ của điều răn xác thịt (luật Môi-se), nhưng theo quyền phép của sự sống chẳng hay hư hay hết.” (Hêb.7:16)

Chúng ta có ý thức về nhiệm vụ VÔ CÙNG QUAN TRỌNG và CAO QUÝ của mình không? Chức vụ làm chứng nhân và khâm sai của chúng ta chỉ là TẠM THỜI, chỉ quan trọng trong đời nầy mà thôi. Còn chức tế lễ là ĐỜI ĐỜI, nên chẳng những trên đời nầy chúng ta có trách nhiệm LÀM TRUNG GIAN giúp đưa người chưa biết Chúa đến với Ngài, còn trong đời sau với chức vụ TẾ LỄ NHÀ VUA, chúng ta có trách nhiệm TÔN VINH, THỜ PHƯỢNG Chúa, PHỤC VỤ, và TRỊ VÌ với Đấng Christ trong Nước vinh hiển đời đời của Ngài.

Như vậy, trong hiện tại, trên đời nầy, chúng ta nghĩ rằng mình phải SỐNG THẾ NÀO và LÀM GÌ để xứng đáng với nhiệm vụ cao quý của mình? Hãy nghe lời Phierơ khuyên:

2 Phierơ  2:4-5Hãy đến gần Ngài, là hòn đá sống, bị người ta loại ra, song được chọn và quí trước mặt Đức Chúa Trời, và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm CHỨC TẾ LỄ THÁNH, đặng DÂNG CỦA LỄ THIÊNG LIÊNG, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời.”

Trách nhiệm của chúng ta trong hiện tại là DÂNG CỦA LỄ THIÊNG LIÊNG. Của lễ là những gì chúng ta xem là QUÝ BÁU như là thân thể của chúng ta, thì giờ, tiền bạc, của cải của chúng ta để mang đến vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Của lễ đó cũng là những việc lành của chúng ta như Phierơ nói tiếp…

Câu 12: “Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy VIỆC LÀNH anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời.”

Của lễ mà chúng ta dâng lên cũng là sự chịu khổ vì Danh Chúa như Phierơ dạy thêm ở Câu 21: “Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã CHỊU KHỔ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài.”

Của lễ của chúng ta cũng là những linh hồn mà chúng ta mang về cho Chúa:

Rôma 15:16 – “… Bởi ơn Đức Chúa Trời đã làm cho tôi, nên chức việc của Đức Chúa Giê-su Christ giữa dân ngoại, làm chức tế lể của Tin lành Đức Chúa Trời, hầu cho dân ngoại được làm của lễ vừa ý Chúa, và nên thánh bởi Đức Thánh Linh.”

 Kết luận: Thưa quý ông bà anh chị em, Trong đầu Năm Mới nầy, tôi ước mong rằng chúng ta đừng quên những gì Lời Chúa nhắc nhở về những PHƯỚC HẠNH và TRÁCH NHIỆM vô cùng đặc biệt của chúng ta. Chúng ta được Chúa chọn làm dân Do-thái thuộc linh, với tất cả những phước hạnh thuộc thể và thuộc linh vô cùng quý báu. Nếu chúng ta tin cậy Chúavâng lời Ngài như Áp-ra-ham, thì chẳng những chúng ta có thể nhận được sự khôn ngoan, sự thịnh vượng trong đời sống, sự chữa lành bệnh tật như lời Ngài hứa cho Áp-ra-ham. Chúng ta cũng sẽ được cơ hội làm vinh hiển Danh Chúa qua vai trò đại sứ của nước Trờithầy tế lễ của Vua trên Trời để giúp đưa nhiều tội nhân trở về cùng Ngài.

Cầu xin Chúa đại dụng đời sống mỗi chúng ta để làm nguồn phước cho người xung quanh cũng như xin Ngài ban ơn phước dư dật trên mỗi gia đình trong Năm Mới nầy. Amen.

 


Comments

BG – Phước Cho Người Được Chọn – MS Tân — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *