HomeBG BÀI GIẢNG HAY - SERMONSBG Của Những MS KhácJêsus Là Đức Chúa Trời

JESUS LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI

(Kinh văn trích từ bản Thánh kinh tiêu chuẩn- 2017-TKTC)-
Mathio 11:27 “không ai biết Con Trai ngoại trừ Cha, và chẳng ai biết Cha ngoại trừ Con Trai, và bất cứ ai mà Con Trai muốn tiết lộ Cha”
Giăng 10:30-33, “Ta và Cha là một.”- Dân Giu-đa lại lượm đá để ném Ngài. Giề-xu trả lời họ: “Ta đã tỏ ra cho các ngươi nhiều việc lành từ Cha; vì việc nào trong chúng các ngươi ném đá Ta?” Dân Giu-đa trả lời Ngài: “Chúng ta không ném đá Thầy vì một việc lành, nhưng vì lời phạm-thượng; và vì Thầy, chỉ là con người, tự làm Mình thành Đức Chúa TRỜI”.
Đa số tin đồ cho rằng tôi phạm thượng khi dùng trơ trọi một chữ “Jesus”, vì họ không biết rằng nghĩa đen của chữ “Jesus” là: “Đức Gia-vê là Cứu Chúa”. Khi ta kêu cầu” Ôi Jesus “ là chúng ta đang kêu “ Ôi Đức Jehovah, Cứu Chúa”.

1/ Rô ma 1:20 “Vì từ sáng-thế, các thuộc-tính vô hình của Ngài, quyền-năng đời đời và bản-tính thần-thánh của Ngài, đã được thấy rõ, được hiểu qua điều đã được sáng tạo, để họ không có lời bào-chữa”.
Tất cả các nhà khoa học, người tri thức, đều ngạc nhiên, sững sờ trước sự hoành tráng, diệu kì của vũ trụ, nhưng chỉ có những nhà khoa học vô thần mới cố khước từ sự thực hữu của Đức Chúa Trời. Biết Đức Chúa Trời thì không khó mấy.

2/ Giăng 2:3-4 “Khi rượu đã cạn, mẹ của Đức Chúa Jêsus nói với Ngài: “Người ta không còn rượu nữa.” Đức Chúa Jêsus trả lời: “Thưa bà, việc nầy có liên can gì đến bà và tôi?”.
Trong cả Kinh thánh Tân ước không có chỗ nào chép Chúa Jesus gọi bà Ma ri là “mẹ” (Xem Giăng 2, và Lu ca 2 theo bản tiếng Anh hoặc nguyên văn Hi lạp. Có nhiều bản dịch sai là “thưa mẹ”).
Giáo hội Công giáo tin Chúa ba ngôi, tin Chúa Jesus là Thiên Chúa nhập thể, nhưng sa tan xui giục họ tin thêm đức mẹ Maria là mẹ của Đức Chúa Trời, do đó đa số tín đồ trong giáo hội đó đặt đức tin sai chỗ. Họ nương cậy bà Maria, mà không giao thông trực tiếp với Chúa Jesus, mà theo giáo lí thì họ lại tin là Thiên Chúa nhục hóa làm người. Như vậy họ chỉ biết Đức Chúa Trời mà không biết Chúa Jesus là AI.

3/ Giăng 10:33 “Chúng ta không ném đá Thầy vì một việc lành, nhưng vì lời phạm-thượng; và vì Thầy, chỉ là con người, tự làm Mình thành Đức Chúa TRỜI”
Dân Do thái thời xưa và hôm nay, cũng như dân của hội Chứng nhân Đức Jehovah tin Đức Chúa Trời chung chung là Đấng Tạo Hóa, nhưng phủ nhận Jesus là Thiên Chúa mặc lấy hình người. Ai tin rằng Jesus là Đức Chúa Trời thì họ cho là phạm thượng và họ tìm cách ném đá ai đó. Theo kinh thánh thì ai không tin và tiếp nhận Chúa Jesus là Đức Chúa Trời là Cứu Chúa, họ sẽ không được cứu. Đức tin của hai loại người nầy như đức tin của ma quỷ và đức tin của người thế gian—Tin Ông Trời chung chung mà không tin và tiếp nhận Chúa Jesus là Thiên Chúa hóa thân

Vài lời phản biện những kẻ chối bỏ thần tánh của Jesus:

a/Biểu hiện Đức Chúa Trời: Logos
Giăng 1:1 “Trong sự bắt đầu đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời đã ở cùng Đức Chúa TRỜI, và Ngôi Lời đã là Đức Chúa TRỜI”- Khải 19: 13, “và danh của Ngài được gọi là Lời của Đức Chúa TRỜI”. Đức Chúa Trời là một thân vị hằng sống ở trong ánh sáng, con người đời đời không thấy được, nếu Ngài không phát ngôn, loài người không thể nào hiểu Ngài là Ai và là gì. Khi Ngài phát ngôn, và sự phát ngôn là Lời, Đức Chúa Trời ban Lời, đó là Chúa Jesus. Nhìn sinh hoạt của Chúa Jesus và nghe lời Ngài nói, chúng ta thấy Ngôi Lời của Đức Chúa Trời, chúng ta hiểu Đức Chúa Trời là thế nào. Cho nên Chúa Jesus chính là sự biểu hiện của Đức Chúa Trời. Ngài là chính Đức Chúa Trời mở ra cho loài người thấy. Ngài là Ngôi Lời, là sự giải nghĩa của Đức Chúa Trời vô hình.

b/.Con là hiện thân Đức Chúa Trời-
Giăng 1:18, “Không ai thấy Đức Chúa TRỜI ở bất cứ thời điểm nào; Đức Chúa TRỜI độc sanh (hay CON), Đấng ở trong ngực của Cha, Ngài đã minh-giải Cha”. Cô lô se 1:15, “Và Ngài là hình-ảnh của Đức Chúa TRỜI không thấy được”. Con là sự biểu lộ của Cha, không có Chúa Jesus chúng ta không bao giờ thấy một khía cạnh nào của Đức Chúa Trời. Nên Chúa Jesus là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Hình ảnh của Đức Chúa Trời là chính Đức Chúa Trời, không thể phân li được.

c/ Cha sai Con- “Như Cha đã sai Con vào thế-giới” (Giăng 17:18).
Phúc âm Giăng nói mối liên hệ Cha Con giữa Chúa Jesus và Đức Chúa Trời rất chi tiết. Thành ngữ “Cha đã sai Con” xuất hiện rất nhiều lần trong sách phúc âm nầy. Khi nói Cha sai Con, chúng ta thường nghĩ có hai Đấng và Đấng sai phái phải lớn hơn Đấng được sai đi. Nhưng Xa cha ri 2: 10-13 -“Này! ..Đức GIAVÊ tuyên-bố, “vì Ta đã phân-tán các ngươi như bốn ngọn gió của các tầng trời,” Đức GIA-VÊ tuyên-bố. “Ồ, Si-ôn! Trốn đi, ngươi là kẻ đang sống với con gái của Ba-by-lôn.” Vì Đức GIA-VÊ vạn-quân phán như vầy: “Sau vinhquang, Ngài đã sai Ta chống lại các quốc-gia cướp-bóc các ngươi, vì kẻ đụng các ngươi tức là đụng con ngươi của mắt Ngài. Vì này, Ta sẽ vẩy tay Ta trên chúng, để chúng sẽ bị những kẻ nô-lệ của chúng cướp-bóc. Thế thì các ngươi sẽ biết rằng GIA-VÊ vạn quân đã sai Ta đến”.
Trong Thiên Chúa ba một, thì Đức Jehovah vạn quân sai Đức Jehovah. Cha sai Con là Thiên Chúa sai chính mình Ngài xuống thế gian nầy. Cha sai Con, Cha cũng ở trong Con khi Con đi.

d/ Con là sự cô đọng của Cha-
Cô-lô-se 2:9, “Vì trong Ngài, hết thảy sự trọn vẹn của Ngôi Đức Chúa TRỜI ngụ trong hình thể xác thịt”. Thiên Chúa quá vĩ đại, cả vũ trụ được chứa trong Ngài, nhưng Ngài được cô đọng, cụ thể hóa trong hài nhi nằm trong máng cỏ. Nếu bạn không tin hài nhi Jesus là chính Đức Jehovah mặc lấy hình người, thì bạn là cỏ lùng, là tiên tri giả rồi.
e/ Con là Ngọn Đèn Cha là Ánh Sáng
Khải huyền 21:23, “vì vinh-quang của Đức Chúa TRỜI đã soi-sáng nó, và đèn của nó là Chiên Con”. Ánh sáng thì bàng bạc, mông lung nhưng đèn là sự hội tụ, cô đọng của ánh sáng dưới dạng loài người chạm, cân đo, cảm nhận được cách rõ ràng. Chúa Jesus là chính Đức Chúa Trời được cụ thể hóa.

e/ Bài thơ trong Ê-sai 9:5-6
“Vì một con trẻ sẽ sinh cho chúng ta, một con trai sẽ được ban cho chúng ta; Và chính quyền sẽ ở trên các vai Ngài; Và tên Ngài sẽ được gọi là Đấng Lạ-lùng, Đấng Mưu-luận, Đức Chúa TRỜI toàn-năng , Cha Đời-đời, Chúa Bình-an”.
Các bạn có biết đấy là một bài thơ trong tiếng Hê bơ rơ, có những vế đối nhau rất chỉnh không? Tôi chỉ nói hai vế sau đây:
– “Con trẻ sẽ sinh cho chúng ta” vốn là “Đức Chúa TRỜI toàn-năng”:- Con trẻ sinh ra nằm trong máng cỏ là một tạo vật, là nhân tánh của Chúa Jesus, nhưng Ngài vốn là Đức Chúa TRỜI toàn-năng. Thiên Chúa vạn năng trở thành hài nhi Jesus. Bạn có tin như vậy không?
-“Một con trai sẽ được ban cho chúng ta” vốn là “Cha Đời-đời”.- Con biểu hiện Cha. Khi bạn gặp con trai tôi bạn sẽ thấy nó giống tôi một phần nào đó. Con được ban cho chúng ta (Giăng 3:16) là chính Đức Chúa Cha. Khi ở trong Chúa ba ngôi, Ngài là Cha, khi hiện ra làm Người Ngài là Con. Chỉ có một Đức Chúa Trời, mà có ba sự biểu lộ. Khi một Đấng biểu lộ thì hai Đấng kia cũng đồng ở trong nhau với Đấng biểu lộ. Nếu có ba Đức Chúa Trời thì bạn có thể suy đoán Con khác Cha, và Con nhỏ hơn Cha. Thực ra Con chính là Cha. Bản thể của nước là H2O nhưng có ba dạng là : nước lỏng, nước đá và hơi nước. Đức Chúa Trời tam nhất là ba trong một. Ngài là một thân vị có ba dạng biểu hiện.

Kết luận:
Theo tư tưởng của những người không được khải thị thì Con phải nhỏ hơn Cha. Biết được Con là một huyền nhiệm kín giấu. Những người biết Cha thì đông mà những ai biết Con thì ít hơn. Đó là giới hạn sự cứu rỗi. Thế giới Hồi giáo, Công giáo, dân Do thái, người tôn giáo bên ngoài đều biết Cha là Đức Chúa Trời chung chung, nhưng đui mù không biết Con là Ai. Cô lô se 2:2 chép, “sự nhận biết chân thật về sự mầu-nhiệm của Đức Chúa TRỜI, đó là Cơ-rít-tô (Christ)”. Bản cổ sao khác chép: “…về sự mầu-nhiệm của Đức Chúa Trời, cả của Cha lẫn của Cơ-rít-tô: of the mystery of God, both of the Father and of Christ“.
Những ai không biết Đấng Christ là chính Đức Chúa Trời có thể là người chưa đuợc tái sinh, là tiên tri giả đang chống đối chính Đức Chúa Trời—hoặc họ đang bị sa tan sai khiến làm theo ý muốn của hắn.
Trong Godhead kín giấu (chính Đức Chúa Trời) thì Ngài là Cha, như nguồn gốc, khi bước ra Ngài là Con, là Thiên Chúa nhập thể, còn khi ngự vào lòng người tin Chúa Jeus thì Ngài là Thánh Linh. Thần vị (deity) Ngài là một.
Minh Khải 14-1-2018


Comments

Jêsus Là Đức Chúa Trời — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *