VỤ NỔ LỚN (THE BIG BANG) VÀ NHỮNG GÌ LIÊN QUAN MÀ KT NÓI

Hầu hết các sách khoa học đã đưa ra các quan điểm về vũ trụ học của Arno Penzias và Robert Wilson với khám phá là vũ trụ đã được sinh ra từ một vụ nổ nhiệt lớn. Họ thực … Continue reading →

002-Nguyên Nhân Vô Hình Phía Sau Vụ Nổ Lớn

002 – “NGUYÊN NHÂN VÔ HÌNH PHÍA SAU VỤ NỔ LỚN” (Loạt Bài “Vũ Trụ Do Chúa Tạo Thành“) Mục sư Nguyễn Duy Tân ~ © 2016 TinLanhLibrary.com Cô-lô-se 1:16-17 ~ “Vì MUÔN VẬT ĐÃ ĐƯỢC DỰNG NÊN TRONG NGÀI, … Continue reading →

001-Vụ Nổ Lớn (Loạt Bài: “Vũ Trụ Do Chúa Tạo Thành”)

Mục sư Nguyễn Duy Tân Sáng. 1:1 – “BAN ĐẦU Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Nê-hê-mi 9:6 – “Ôi! chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai; Chúa đã dựng nên các từng trời, và … Continue reading →