Xin Chúa Nâng Đỡ Chúng Con

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2023 TinLanhLibrary.info (Bài học theo Giô-Suê Đoạn 7 và 8) Câu gốc: Thi. 51:11-12 – “Xin chớ từ bỏ con khỏi trước mặt Chúa, Cũng đừng cất khỏi con Thánh Linh Chúa. Xin … Continue reading →