HomeGDĐT GÂY DỰNG ĐỨC TINGDĐT.Bài Viết NgắnĐược Thánh Sạch Nhờ Đấng Christ

Cô rinh tô 1:22 “Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được.”

Phao-lô giải thích rằng, Chúa Cứu Thế vốn hiện hữu trước mọi vật, và Ngài là con đầu lòng của những người được khiến sống lại.

Họ không chịu xem Chúa Cứu Thế là nguồn gốc của sự cứu rỗi, khăng khăng rằng người ta chỉ có thể tìm thấy Đức Chúa Trời nhờ sự thông biết đặc biệt và kín giấu.
Trái lại, Phao-lô công khai tuyên bố con đường (phương pháp) cứu rỗi là chỉ nhờ Chúa Cứu Thế. Phao-lô tiếp tục lý luận để quay trở về với Chúa Cứu Thế. Khi chúng ta chia sẻ Phúc Âm, chúng ta cũng phải tập trung vào Chúa Cứu Thế.

Chẳng có ai thánh thiện đủ để tự cứu được mình. Nếu muốn được sống đời đời với Chúa Cứu Thế, chúng ta phải hoàn toàn tuỳ thuộc vào ân điển của Đức Chúa Trời.
Điều này là đúng cho dù chúng ta là những kẻ giết người hay là những công dân lương thiện, chăm chỉ.

Tất cả chúng ta đều phạm tội nhiều lần, mà bất kỳ một tội nào cũng đủ khiến chúng ta phải đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu để được cứu rỗi và được sự sống đời đời. Ngoài Chúa Cứu Thế không có con đường nào khác để tội lỗi chúng ta được tha thứ và cất đi.

Để đáp lại lời cáo buộc rằng Chúa Giê-xu chỉ là một vị thần chớ không phải là một con người thật sự, Phao-lô giải thích rằng thân thể xác thịt của Chúa Giê-xu đã thật sự chết. Chúa Giê-xu chịu chết một cách hoàn toàn với tư cách là một con người để bảo đảm cho chúng ta rằng Ngài chết thay cho chúng ta. Chúa Giê-xu đối diện với sự chết với tư cách là Đức Chúa Trời để bảo đảm cho chúng ta rằng của lễ của Ngài là trọn vẹn và Ngài đã thực sự cất đi tội lỗi chúng ta.

Mục sư Quân Huỳnh


Comments

Được Thánh Sạch Nhờ Đấng Christ — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *