HomeĐÀO SÂU VÀO ĐẠO SỐNGAdonai Jehovah

TỪ NGỮ CỰU ƯỚC—ADONAI JEHOVAH
Trong tiếng Hê bơ rơ chữ “Adonai” có nghĩa là “Chủ” (Master), Chúa, còn Jehovah là “Đấng Hằng Hữu” (I Am). Jehovah là tên của Đức Chúa Trời. Adonai Jehovah là: Chúa Jehovah, Chúa Đấng hằng hữu.

Danh hiệu Adonai Jehovah xuất hiện lần đầu tiên ở Sáng 15:2, “Áp-ram thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi?”. Hợp danh nầy của Đức Chúa Trời nhấn mạnh vào quyền chủ tể của Đức Chúa Trời hơn là nhấn mạnh vào ý nghĩa của chữ “Jehovah”. Adonai Jehovah—Chúa Jehovah xuất hiện khoảng 200 lần trong sách tiên tri Ê-xê-chi-ên, ngay trong chương 16, danh hiệu nầy được chép đến 11 lần. Chúng ta thấy uy quyền của Đức Jehovah đại năng với tư cách là Chủ, là Chúa ở phía sau nhà tiên tri Ê-xê-chi-ên, khi ông rao truyền lời Chúa
.

Hợp danh “Adonai Jehovah” trở thành danh Chúa (Kurios) trong kinh Tân ước. Chúng ta thấy sự kiện nầy khi so sánh hai câu kinh thánh sau đây:

– Esai 61:1, “Linh của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường…”.
– Luca 4:18, “Linh của Chúa ngự trên ta,Vì Ngài đã xức dầu cho ta để giảng tin lành cho kẻ nghèo…”

Như vậy danh xưng “Chúa “(Kurios) của Jesus Christ hàm ý cả hai danh hiệu Adonai và Jehovah. Khi chúng ta kêu “Ô Chúa Jeus”, chúng ta khá nhớ ý nghĩa của uy quyền, quyền sở hữu của Adonai, và ý nghĩa hằng hữu của Jehovah trong danh hiệu “Chúa” (Kurios) cao quí nầy.

I Corinhto 12:3b, “Lại nếu không cảm Thánh Linh, cũng chẳng ai có thể xưng, “Jêsus là Chúa.”.

Trước khi chịu đóng đinh, Jesus là Chúa với tư cách của Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo, Đấng chủ tể vạn vật. Luca 2:1-11b, “Đừng sợ; vì nầy, ta báo cho các ngươi tin lành vui mừng lớn, sẽ quan hệ cho cả dân; ấy bởi hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Cứu Chúa, là Christ, là Chúa.”

Sau khi sống lại, Jesus được Đức Chúa Trời ban thưởng và tôn cao làm Chúa với tư cách Đấng Chủ tể, là Chúa muôn loài (Công 10:36).—Công 2:36, “Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng, Jêsus nầy mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, thì Đức Chúa Trời đã lập lên làm Chúa và Christ.”

Jesus có phải là Chúa, là Đấng Chủ tể (sở hữu chủ) và là Đấng Chúa tể tuyệt đối của anh em chăng?
M.K.

Image may contain: outdoor

Comments

Adonai Jehovah — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *